Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.10.2011 14:53

Projekt uchwały

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 (projekt)

Uchwała Nr …….
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………. października 2011 roku.
 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru:

1)      ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobach:

a)       
b)       
c)       
 

2)      ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w osobie:

a)       
 
§2.

Protokoły komisji skrutacyjnej z tajnych głosowań stanowią integralną część uchwały.

 
§3.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania Prezesom Sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego w Pruszkowie list wybranych ławników wraz z dokumentami ich dotyczącymi.

 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data publikacji: 24.10.2011 14:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta