Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.10.2011 14:55

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na bezczynność Wójta Gminy Michałowice
(projekt)
Uchwała Nr ……..
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………. 2011 roku
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na bezczynność Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana *** na bezczynność Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Załącznik do uchwały
Nr ………….
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………… 2011r.
 
UZASADNIENIE
 

 W dniu 6 lipca 2011 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pana ***  na bezczynność Wójta Gminy Michałowice. 

Przedmiotem skargi jest bezczynność Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej wybudowania 80 m chodnika łącznie z pasem zieleni w Komorowie, wzdłuż torów WKD na odcinku od ul. Bankowej do ul. Harcerskiej.

Z treścią skargi pana *** Przewodniczący Rady zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas VIII sesji w dniu 7 lipca 2011 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające stwierdzając co następuje:

1. Przeanalizowano całą zgromadzoną w tej sprawie dokumentację.

2. W przedmiotowej sprawie prowadzona jest korespondencja z Panem  *** od grudnia 2009 roku do chwili obecnej.

3. Wysłuchano wyjaśnień Kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Pana *** z których wynika że:

W celu rozwiązania problemu komunikacyjnego w ul. Jana Matejki, na odcinku od ul. 3-go Maja/Harcerskiej do Alej M. Dąbrowskiej gmina Michałowice wykonała dokumentację kosztorysowo-projektową na wykonanie remontu ulicy .

Na wskazanym odcinku przewidziane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika. Gmina Michałowice nie jest właścicielem terenu. Przed złożeniem projektu do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę gmina musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, który w chwili obecnej należy do Gminy, PKP, Powiatu Pruszkowskiego i w części osób prywatnych. Gmina wystąpiła do PKP, Starostwa Pruszkowskiego o udostępnienie terenu i czeka na odpowiedź.

W dniu 9 września 2011 r. do Wójta Gminy Michałowice wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości z prośbą, o wydanie decyzji zatwierdzającej podział przedmiotowej nieruchomości. Mapa sytuacyjna zawierająca wstępny projekt podziału przedstawia podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania na dwie działki, przy czym jedna działka o pow. 0,0449 ha zostanie wydzielona pod kontynuację ulicy Harcerskiej i po zatwierdzeniu podziału ostateczną decyzją przejdzie z mocy prawa na własność Gminy Michałowice za odszkodowaniem. Po spełnieniu w/w wymogów będzie możliwa realizacja wnioskowanej inwestycji.

W związku z powyższym uznano skargę na bezczynność Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną z uwagi na fakt, że Gmina nie jest właścicielem terenu, i nie może dokonywać na nim inwestycji do czasu formalnego jego pozyskania. Podstawą nabycia gruntu jest zgodne oświadczenie stron i czas trwania negocjacji jest niezależny od władz gminy.

Pouczenie

Zgodnie z przepisem art.239 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.

Data publikacji: 24.10.2011 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Dariusz Ruta