Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.10.2011 14:57

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego"

 Projekt

UCHWAŁA NR /2011 r.
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia ………………. 2011 r.
 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  

§ 1. 

Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice .
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data publikacji: 24.10.2011 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta