Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.12.2011 13:58

Projekt uchwały

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

       Projekt

Uchwała  Nr             /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia                         2011r.
 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),  art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2.

Określa się wzór deklaracji na  podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§3.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej  uchwały.     

 
§4.
Określa się wzór deklaracji na  podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§5.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/326/2005 Rady Gminy Michałowice  z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych.

 
§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki

Data publikacji: 16.12.2011 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta