Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.02.2011 14:25

Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 roku.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

 


 
                                                                                                      Załącznik do
                                                                                                                       Uchwały Nr IV/12/2011
                                                                                                                           Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011

 
I. CELE GMINNEGO PROGRAMU
1. Cele globalne:

1)      zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice,

2)      zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.

2. Cele jednostkowe:

1)      zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z użytkowania środków psychoaktywnych

2)      zmniejszenie ryzyka zachorowań i śmierci,

3)      zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

 

II. KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU NARKOMANII

 

1. Kontynuacja procesu edukacyjnego wśród dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej oraz

 społeczności lokalnej poprzez dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym

 problemem narkomanii.

2. Budowa profesjonalnej infrastruktury informacyjnej dla osób uzależnionych od substancji

     psychoaktywnych na terenie Gminy Michałowice.

3. Organizowanie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla grup podwyższonego  

      ryzyka (młodzież szkolna, gimnazjalna, licealna).

4. Pełne przeszkolenie kadry pedagogicznej oraz pracowników instytucji działających na

     rzecz profilaktyki narkomanii na terenie Gminy Michałowice.

5. Rozpowszechnianie wprowadzania w tematykę zajęć wychowawczych problematyki

     zapobiegania narkomanii.
 

III. ZASADY FINANSOWANIA

 

Finansowanie programu przeciwdziałania narkomanii będzie realizowane w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

 
 

IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011

 

1. Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

     problemów narkomanii realizując następujące zadania:

1)       zwiększenie możliwości dostępu do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniami,

2)       działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i profilaktyki osobom uzależnionym i narażonym na uzależnienie,

3)       szkolenie pracowników zajmujących się problematyką narkomanii na terenie Gminy Michałowice,

4)       współpraca z Punktem Konsultacyjno- Informacyjnym Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5)       udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem narkomanii, w tym: informowanie o placówkach lecznictwa odwykowego, lokalnej służbie zdrowia,

6)       współpraca z Parafiami Rzymsko – Katolickimi, Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,

7)       diagnozowanie i analiza bieżącą problemu narkomanii w środowisku lokalnym,

8)       realizacja programów profilaktycznych dotyczących różnych środków psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy” na terenie Gminy Michałowice,

9)       przeprowadzanie i koordynacja programów profilaktycznych, konkursów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii,

10)   promowanie zdrowego stylu życia oraz wspierania inicjatyw organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

2. Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 jest  

    Urząd Gminy Michałowice. Osobą koordynującą zadania programu jest Pełnomocnik    

    Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Data publikacji: 07.02.2011 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski