Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.02.2011 13:14

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej  działkę nr ew. 289, położoną w obrębie geodezyjnym Michałowice Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Pałacowa ”. Przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 08.02.2011 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta