Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.07.2011 14:17

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 400a ust 1 pkt 5, 8 i 21, art. 403 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.        Przyjmuje się Zasady udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice,stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.        Celem przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej jest stworzenie mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska wyrobów zawierających azbest.

3.        Przyznawanie dotacji dla wnioskodawców odbywać się będzie w oparciu o niniejszą uchwałę.

4.        Wnioski złożone w oparciu o uchwałę Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice, po ich dostosowaniu do postanowień niniejszej uchwały rozpatrzone będą w pierwszej kolejności.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwaniei utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 11.07.2011 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 126
Autor: Dariusz Ruta