Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.07.2011 14:29

Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 
§ 1

1.         Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Michałowice -Parcela”.

2.         Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Michałowice Osiedle odpowiedzi na pytanie o treść:

„Czy jest Pan/Pani za zniesieniem nazwy miejscowości „Michałowice-Parcela”?.
 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 16 września 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      Mieszkańcy Michałowic Osiedla, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez :

a) publikację na stronie internetowej Gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Michałowice-Parcela” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Michałowice Osiedle,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w sklepach na terenie miejscowości Michałowice Osiedle,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców miejscowości Michałowice Osiedle.

2)      Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 16 września 2011 r.

 
§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem

X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

 
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII / 68 / 2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 7 lipca 2011 r.
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr XVIII / 68 / 2011 z dnia 7 lipca 2011 r. zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości.

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia 16 września 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl, wyłożona w sklepach na terenie miejscowości Michałowice Osiedle oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.16) w godzinach urzędowania, listownie do dnia 16 września 2011 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Rolnictwa tel. (22) 723-93-37.

 

Zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

            W Wykazie tym dla terenu gminy Michałowice istnieje miejscowość Michałowice-Parcela. Była to część obecnych Michałowic Osiedla ograniczona ulicą Rumuńską, rowem wzdłuż ulicy Słonecznej oraz Alejami Jerozolimskimi, umownie funkcjonująca pod nazwą Michałowice-Parcela, podczas gdy geodezyjnie był to obszar należący do miejscowości Reguły.

W związku z tym, że na terenie Michałowic-Osiedla nie funkcjonuje już nazwa Michałowice-Parcela niezbędne jest ujednolicenie nazewnictwa poprzez wprowadzenie korekty w ww. Wykazie urzędowych nazw miejscowości.

Zmiana, której dotyczy pytanie zawarte w załączonej ankiecie, czyli zniesienie nazwy Michałowice-Parcela nie powoduje dla Państwa żadnych utrudnień związanych z koniecznością dokonania zmian w rejestrach, księgach i dokumentach.

 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII / 68 / 2011
Rady Gminy Michałowice

z dnia 7 lipca 2011 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
 
…………………………..……..
           
…………………………………
adres zamieszkania
 
                                
PESEL 
 
ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

zgodnie z Uchwałą Nr XVIII / 68 / 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

Pytanie:
 

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem nazwy miejscowości „Michałowice-Parcela”?

 

 TAK

 

NIE

 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 
 
                                                                      ……………………………………..

                                                                                                      podpis

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 
 

                                                                      ……………………………………..

                                                                                                      podpis
Data publikacji: 11.07.2011 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta