Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.07.2011 14:36

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 
§ 1

1.         Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle w sprawie zmiany nazwy miejscowości z „Michałowice Osiedle” na „Michałowice”.

2.         Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Michałowice Osiedle odpowiedzi na pytanie o treść:

„Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości z ” Michałowice Osiedle” na „Michałowice”?.

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 16 września 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      Mieszkańcy Michałowic Osiedla, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez :

a) publikację na stronie internetowej Gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Michałowice Osiedle” na „Michałowice” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Michałowice Osiedle,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w sklepach na terenie miejscowości Michałowice Osiedle,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców miejscowości Michałowice Osiedle ogłoszenia wraz z ankietą.

2)      Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź 
do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 16 września 2011 r.

 
§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem

X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

 
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII / 69 / 2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 7 lipca 2011 r.
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr XVIII/69/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości.

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia 16 września 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl, wyłożona w sklepach na terenie miejscowości Michałowice Osiedle oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.16) w godzinach urzędowania, listownie do dnia 16 września 2011 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Rolnictwa tel. (22) 723-93-37.

 

Zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

Wykazie tym dla terenu gminy Michałowice istnieje nazwa Michałowice Osiedle. Aby więc doprowadzić do zgodności z nazwą funkcjonującą na terenie Gminy, niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości „Michałowice Osiedle” na nazwę „Michałowice”.

W związku z tym, że na terenie gminy Michałowice funkcjonuje nazwa miejscowości Michałowice niezbędne jest ujednolicenie nazewnictwa poprzez wprowadzenie korekty w ww. Wykazie urzędowych nazw miejscowości.

Zmiana, której dotyczy pytanie zawarte w załączonej ankiecie, czyli zmiana nazwy Michałowice Osiedle na Michałowice nie powoduje dla Państwa żadnych utrudnień związanych z koniecznością dokonania zmian w rejestrach, księgach i dokumentach.

  

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII / 69 / 2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 7 lipca 2011 r.
………………………..……….
imię i nazwisko
 
…………………………..……..
           
…………………………………
adres zamieszkania
 
                                
PESEL 
 
ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

Pytanie:
 

Czy jest Pan/Pani za zmiana nazwy miejscowości „Michałowice Osiedle” na „Michałowice”?

 

 

TAK

 

NIE

 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 
 
                                                                      ……………………………………..

                                                                                                      podpis

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 

                                                                      ……………………………………..

                                                                                                      podpis

Data publikacji: 11.07.2011 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 55
Autor: Dariusz Ruta