Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.11.2012 11:39

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Projekt

Uchwała Nr____

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________ 2012 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6-8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr VII/64/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6

1.        Ustala się dietę dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w wysokości _____zł (słownie: _____________) miesięcznie.

2.        Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach sołeckich, spotkań w Urzędzie Gminy a także rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

3.        Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej niż połowę dni miesiąca.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ___________.

Data publikacji: 27.11.2012 11:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Urszula Bejda