Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.11.2012 11:51

Projekt uchwały

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

Uchwała Nr _______2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ____________ 2012

 

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W statucie Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 września 2006 r. Nr 181, poz. 7037 z późn. zm.)  w  § 3 wyraz „Michałowice” zastępuje się wyrazem „Reguły”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.  

Data publikacji: 27.11.2012 11:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Zofia Idzikiewicz