Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.11.2012 15:12

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

   Projekt

Uchwała nr ….…/…..../2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia .…….........………2012 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Statut Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/ 427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr ........./......../2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ......................... 2012 r.

 

S T A T U T

ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, zwany dalej „Zespołem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Michałowice  powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

2.       Terenem działania Zespołu jest Gmina Michałowice.

3.       Siedzibą Zespołu mieści się w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

 

Cele i zadania Zespołu

§ 2

1.       Celem Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

2.       Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)         prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe tych jednostek, a w szczególności:

a)            obsługa finansowo - księgowa wydatków bieżących, w tym m.in. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

b)            sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,

c)            tworzenie projektów planów finansowych placówek oświatowych na podstawie przedłożonych projektów planów przez dyrektorów jednostek, opracowanych w oparciu o wytyczne Rady i Wójta Gminy,

d)            przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

e)            gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)         obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych i Zespole.

3)         stałe usprawnianie organizacji administracyjno - gospodarczej i finansowej placówek oświatowych,

4)         prowadzenie zadań wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego.

4.       Zespół realizuje decyzje dyrektorów placówek wydane w sprawach osobowych.

5.       Ponadto do zadań Zespołu należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone przez Wójta Gminy Michałowice.

 

Organy i organizacja Zespołu

§ 3

1.       Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia  Wójt Gminy Michałowice.

2.       Dyrektor pełni funkcję kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych i przepisów prawa pracy.

3.       Dyrektor swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników.

4.       Zespół wykonuje zadania w ramach następującej struktury organizacyjnej:

1)         Dyrektor,

2)         Główny Księgowy,

3)         samodzielne stanowiska pracy:

a)            do spraw kadrowych,

b)            do spraw księgowości,

c)            do spraw wynagrodzeń i pochodnych,

d)            do spraw obsługi księgowo - kasowej,

e)            kierowca,

f)              radca prawny.

5.       Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres działania poszczególnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez dyrektora.

 

Zasady gospodarki finansowej Zespołu

§ 4

Koszty utrzymania Zespołu są finansowane z budżetu Gminy Michałowice zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

§ 5

1.       Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową na podstawie opracowanych planów finansowych zgodnych z uchwałą budżetową.

2.       W oparciu o zbiorcze plany finansowe Zespół opracowuje i przekazuje do realizacji jednostkowe plany dla poszczególnych placówek.

3.       Realizacja wydatków następuje za pośrednictwem rachunków bankowych placówek i Zespołu.

 

§ 6

1.       Zespół prowadzi ewidencję syntetyczno - analityczną środków trwałych jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2.       Zespół prowadzi obsługę finansową Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

 

§ 7

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zespołu, wymagają dwóch podpisów tj. dyrektora i głównego księgowego.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

1.       Zespół używa pieczęci z nazwą i określeniem siedziby.

2.       W korespondencji Zespół posługuje się oznakowaniem akt o symbolu „ZOEAS”.

3.       Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

Data publikacji: 27.11.2012 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Alina Żakowska