Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.07.2012 11:18

Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Pani *** wspólnikom spółki cywilnej p.n. „ANBAR” S.C., części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 813/4 o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1P/00008572/3, będącej własnością Gminy Michałowice, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 23.07.2012 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga