Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.06.2013 12:19

Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391; z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwaną dalej dopłatą) dla osób, które spełnią łącznie następujące warunki:

1)      w grupie I:

a)      jest emerytem, rencistą  z orzeczoną całkowitą  niezdolnością do wykonywania pracy, pobiera rentę rodzinną, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej, bezrobotnym,

b)      prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe,

c)      rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,

d)      dochód ustalony zgodnie z przepisami o pomocy społecznej nie przekracza  150% kryterium dochodowego o którym mowa w tej ustawie,

e)      terminowo wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2)      w grupie II:

a)      rodziny, których dochód ustalony  zgodnie z przepisami o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w tej ustawie,

b)      członkowie rodziny rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,

c)      terminowo wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)      w grupie III:

a)      rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Michałowice (także rodzinę zastępczą), składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu  troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

b)      minimum jedno z rodziców rozlicza się w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie,

c)      rodzina posiada kartę dużej rodziny,

d)      terminowo wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.      Ustala się dopłatę w wysokości:

1)      5 zł miesięcznie dla osób znajdujących się w grupie I,

2)      5 zł miesięcznie dla osób znajdujących się w grupie II,

3)      5 zł miesięcznie dla trzeciego i każdego następnego dziecka należącego do grupy III.

3.      Dopłatę przyznaje się na czas określony – od następnego miesiąca po złożeniu wniosku do końca 2013 roku.  

4.      Wniosek o dopłatę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków składa się do Wójta Gminy Michałowice. Wzór wniosku określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

5.      Dopłatę przyznaje Wójt Gminy Michałowice.

6.      W przypadku, gdy złożony wniosek klasyfikuje się do więcej niż jednej grupy wymienionej w ust.1 wybiera się  grupę korzystniejszą dla wnioskodawcy.

7.      O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na przyznanie dopłaty, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Michałowice w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

8.      W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do otrzymania dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

 

§ 2

Środki niezbędne na realizację dopłat, o których mowa w § 1  ust. 1 i 2 pochodzić będą z budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.06.2013 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Andrzej Łuszczyński