Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.07.2013 14:25

Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zmianami), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału 1/7 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00020711/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 266 o pow. 934 m2 położonej przy ulicy Łączniczek AK nr 7 w Pruszkowie, na cele związane z użytkowaniem obiektów lokalowych przez Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 12.07.2013 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Renata Suliga