Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2013 13:03

Uchwała Nr XXXIV/306/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 23.12.2013 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Remigiusz Górniak