Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.04.2014 15:15

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

PROJEKT

Uchwała Nr … / … / 2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§1

1.      Wyraża się zgodę na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości będących we władaniu Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach.

2.      Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 02.04.2014 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga