Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2014 18:10

Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31 i 631/32.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00033195/0, stanowiącej działkę nr ewid. 631/31, z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza znajdującego się na działce sąsiedniej oraz działkę nr ew. 631/32 z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości opisanej w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.03.2014 18:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Renata Suliga