Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2014 18:20

Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na działania Wójta Gminy Michałowice dotyczące przewlekłego opóźniania wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

 

Załącznik do uchwały

Nr XXXVI/328/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 13 marca 2014r.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 14 października 2013 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Pani *** na przewlekłe i biurokratyczne działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy podczas XXXIII sesji w dniu  05 listopada 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji i złożonych wyjaśnień, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pani *** na przewlekle i biurokratyczne działania Wójta Gminy  Michałowice za bezzasadną.

Na podstawie udzielonych informacji i złożonych wyjaśnień ustalono co następuje:

1. Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta

miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych z tym, że termin złożenia pierwszej deklaracji miała określić właściwa rada gminy. Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr XXI/202/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. postanowiła, że właściciele nieruchomości zobowiązani byli złożyć deklarację w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 r. Na podstawie złożonej deklaracji właściciel nieruchomości sam oblicza i wpłaca na rachunek gminy kwotę należnej opłaty w terminach ustalonych przez radę gminy.

2. Z  przedstawionych komisji wyjaśnień wynika, że Skarżącej udzielono pełnej informacji na temat m. in. metodyki wypełniania deklaracji, prowadzenia segregacji odpadów oraz ogólnych zasad odbioru odpadów od 1 lipca 2013 r.

3. Pani *** będąca współwłaścicielem nieruchomości położonej w Michałowicach wymaganej przepisami prawa deklaracji nie złożyła.

4. Stosownie do postanowień art. 6 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W myśl przepisów tej ustawy Wójt podjął czynności mające na celu doprowadzenie do wywiązania się przez Pania *** z ustawowego obowiązku, wzywając pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. do złożenia deklaracji oraz wyjaśnienia przyczyn jej nie złożenia. Skarżąca pismem z dnia 25 czerwca 201 3 r. poinformowała o przyczynach nie złożenia deklaracji, lecz w dalszym ciągu uchyliła się od jej złożenia.

5. W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Wójt w drodze decyzji administracyjnej, w postępowaniu prowadzonym z urzędu.

6. Stosowne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ordynacji podatkowej nie wskazują momentu wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty. Natomiast zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak więc właściwy organ może w ciągu 5 lat, od powstania zobowiązania wszcząć postępowanie i wydać decyzję określającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z wyjaśnień uzyskanych od Wójta Gminy Michałowice wynika, że w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niezbędne było stworzenie odpowiedniej bazy danych nieruchomości, z których odpady będą odbierane. Służyły temu m. in. deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości. Z uwagi na dużą liczbę deklaracji w pierwszej kolejności należało je zweryfikować i wprowadzić do bazy danych. Ponadto sam fakt nie złożenia deklaracji nie zawsze jest podstawą do wszczęcia postępowania, ponieważ właściciele niektórych nieruchomości mieszkają poza terenem gminy, nieruchomości nie są zamieszkane i nie powstają na nich odpady. Takie sytuacje możliwe są do sprawdzenia dopiero w trakcie wykonywania usługi odbioru odpadów. Stąd niezbędna była weryfikacja dokonywana w terenie, oraz informacja od firmy odbierającej odpady o posesjach z których oddawane są odpady, a które nie figurują w przekazanym przez gminę zestawieniu nieruchomości.

7. Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od Pani *** zostało wszczęte przez Wójta z urzędu postanowieniem z dnia 25 października 2013 r.

Uwzględniając powyższe, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła przewlekłego opóźnienia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 27.03.2014 18:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34
Autor: Urszula Bejda