Urząd Gminy Michałowice
28.06.2022 14:13

OBWIESZCZENIE – Uchwała krajobrazowa

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr X/116/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach od 6 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. w (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze) od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1530, w piątki w godzinach 900 – 1330 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice  https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze) - początek o godz. 1600.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Wójta Gminy Michałowice w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Załączniki

Data publikacji: 28.06.2022 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2022 14:20
Wyświetleń: 12
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż