Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Aktualności

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 18.10.2017 15:35

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 26 października 2017 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 18.10.2017 15:32

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 25 października 2017 r. (środa) na godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 18.10.2017 15:29

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie komisji na dzień 27 października 2017 r. (piątek) na godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE UA.6733.18.2017 17.10.2017 11:46

W dniu 12 października 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 192/6 w obrębie geodezyjnym Opacz Mała w ulicy Targowej, na terenie Gminy Michałowice.


czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 06.10.2017 13:50

Warsztaty kulturalno-filmowe

czytaj więcej

OGŁOSZENIE 03.10.2017 14:30

Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na okres od dnia 4 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r. został wywieszony wykaz nr 6/2017 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę.

czytaj więcej
Modernizacja osnowy wysokościowej

Modernizacja osnowy wysokościowej 12.09.2017 15:40

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie całego powiatu wykonywana jest modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej.

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WA.6731.11.2017 03.07.2017 11:14

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej - ulica Piachy w miejscowości Pęcice.
gmina Michałowice na działkach: 378/1, 361(361/1, 361/2), 362(362/1, 362/2), 363(363/1, 363/2), 378/2(378/9, 378/10), 379, 380(380/1, 380/2), 391(391/1, 391/2), 392(392/1, 392/2). Więcej w załączniku...

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE GK.6220.06.2017 30.06.2017 14:48

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 28 czerwca 2017 r.

czytaj więcej

POSTANOWIENIE GK.6220.06.2017 16.06.2017 15:44

Na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 16 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Pruszkowskiego


czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE GK.6220.06.2017 16.06.2017 15:30

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

czytaj więcej
Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Michałowice

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Michałowice 28.04.2017 16:09

Przewodnicząca Rady zaprasza na XXIV sesję Rady Gminy Michałowice która odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 16:00 (wtorek) w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216)

czytaj więcej
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE 11.10.2016 11:01

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam, że 04 października 2016 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 746.2016 w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Sokołów na terenie gminy Michałowice na działkach o nr. ewid. 378/2, 379/1, 380, 381/1, 381/2, 382.

czytaj więcej

UA.6733.13.2015 06.10.2015 14:53

wszczęto na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działkach nr ew. 297, 298, 299 i 300 w obrębie geodezyjnym Michałowice-Wieś przy ulicy Kasztanowej

czytaj więcej

UA.6733.6.2015 13.06.2015 11:51

zostało wszczęte na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działce nr ew. 633 w Pęcicach przy ulicy Powstańców Warszawy

czytaj więcej
1 2 »