Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Aktualności

OBWIESZCZENIE UA.6733.7.2018 23.02.2018 08:58

Zawiadamiamy, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia
w działkach położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś przy ulicy Spacerowej.


czytaj więcej

OBWIESZCZENIE UA.6733.6.2018 15.02.2018 12:54

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 14 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Pana Przemysława Pinuszewskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci eN kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej Mzb1 i sieci eN kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid. 378/3, 333/6 i 377 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Sąsiedzkiej, na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku 14.02.2018 13:44

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. informujemy, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego komisja lekarska działa w okresie od 5 marca 2018r. do 30 marca 2018r.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 28.12.2017 16:01

Informacja o wynikach postępowania pn.:
„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”


czytaj więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera/ podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego do wspólnej realizacji projektu 14.12.2017 09:58

"Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego"

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.czytaj więcej

OBWIESZCZENIE UA.6733.20.2017 07.11.2017 09:41

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 3 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV w działkach nr ewid. 210/4, 211/1 i 211/4 w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Sokołowskiej, na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej
Modernizacja osnowy wysokościowej

Modernizacja osnowy wysokościowej 12.09.2017 15:40

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie całego powiatu wykonywana jest modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej.

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WA.6731.11.2017 03.07.2017 11:14

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej - ulica Piachy w miejscowości Pęcice.
gmina Michałowice na działkach: 378/1, 361(361/1, 361/2), 362(362/1, 362/2), 363(363/1, 363/2), 378/2(378/9, 378/10), 379, 380(380/1, 380/2), 391(391/1, 391/2), 392(392/1, 392/2). Więcej w załączniku...

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE GK.6220.06.2017 30.06.2017 14:48

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 28 czerwca 2017 r.

czytaj więcej

POSTANOWIENIE GK.6220.06.2017 16.06.2017 15:44

Na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 16 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Pruszkowskiego


czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE GK.6220.06.2017 16.06.2017 15:30

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

czytaj więcej
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE 11.10.2016 11:01

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam, że 04 października 2016 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 746.2016 w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Sokołów na terenie gminy Michałowice na działkach o nr. ewid. 378/2, 379/1, 380, 381/1, 381/2, 382.

czytaj więcej

UA.6733.13.2015 06.10.2015 14:53

wszczęto na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działkach nr ew. 297, 298, 299 i 300 w obrębie geodezyjnym Michałowice-Wieś przy ulicy Kasztanowej

czytaj więcej

UA.6733.6.2015 13.06.2015 11:51

zostało wszczęte na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działce nr ew. 633 w Pęcicach przy ulicy Powstańców Warszawy

czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o wydaniu decyzji
12.11.2014 16:10

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)”

czytaj więcej
1 2 »