Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Informacje bieżące

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 13.10.2017 12:08

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 r.

czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 23.06.2017 15:20

Konferencja międzynarodowa szansą na rozwój

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE GK.6220.04.2017 26.05.2017 09:31

prawa zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Sokołów przy ul. Gromadzkiej na terenie gminy Michałowice


czytaj więcej

Zaproszenie do Komisji Konkursowej 07.04.2017 14:08

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

czytaj więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. 04.04.2017 13:22

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


czytaj więcej

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2016 ROK 31.03.2017 13:20

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w 2016 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U z 2016,poz. 1870 z późn. zm.).


czytaj więcej

OBWIESZCZENIE GK.6220.13.2016 13.03.2017 14:18

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że 08 marca 2017 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 111.2017, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia na działce o nr ewid. 268/1, we wsi Sokołów na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE 09.03.2017 12:03

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 27 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek firmy PDC Industrial Center 54 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w miejscowości Pęcice przy ul. Piachy na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

BF.310.42.2016 08.11.2016 10:18

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

czytaj więcej

BF.310.41.2016 08.11.2016 10:17

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych 12.10.2016 13:55

w sprawie „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

czytaj więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 05.05.2016 09:07

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


czytaj więcej

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2015 ROK 12.04.2016 14:01

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w 2014 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U nr 157,poz. 1240 z późn. zm.).

czytaj więcej
1 2 3 »