Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Informacje bieżące

ZAWIADOMIĘNIE o wszczęciu postępowania 09.08.2018 15:31

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującego: „urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia nieprzerwanego działania służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zażądania przepływem ruchu lotniczego i składa się z budynków centrum operacyjnego COPS (COPS A i COPS B), stanowiących miejsce pracy słóżb operacyjnych (kontrolerów ruchu lotniczego) zarządzających przestrzenią powietrzną oraz przepływem ruchu lotniczego nad terytorium Polski, a także obiektów towarzyszących, pełniących funkcje uzupełniające i zapewniających zaplecze techniczno-administracyjne dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej".

czytaj więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok 01.06.2018 11:33

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/217/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r. prowadzone były rozmowy z organizacjami pozarządowymi w celu ustalenia planów działań na rok 2017.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 19.04.2018 14:44

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego

czytaj więcej

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2017 ROK 03.04.2018 15:51

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077).

czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2018 14.03.2018 15:03

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 6 lutego 2018 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:
z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego" i „Kultury fizycznej i sportu”.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE GK.6220.04.2017 26.05.2017 09:31

prawa zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Sokołów przy ul. Gromadzkiej na terenie gminy Michałowice


czytaj więcej

Zaproszenie do Komisji Konkursowej 07.04.2017 14:08

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

czytaj więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. 04.04.2017 13:22

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


czytaj więcej

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2016 ROK 31.03.2017 13:20

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w 2016 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U z 2016,poz. 1870 z późn. zm.).


czytaj więcej

OBWIESZCZENIE GK.6220.13.2016 13.03.2017 14:18

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że 08 marca 2017 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 111.2017, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia na działce o nr ewid. 268/1, we wsi Sokołów na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE 09.03.2017 12:03

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 27 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek firmy PDC Industrial Center 54 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w miejscowości Pęcice przy ul. Piachy na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

BF.310.42.2016 08.11.2016 10:18

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

czytaj więcej

BF.310.41.2016 08.11.2016 10:17

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych 12.10.2016 13:55

w sprawie „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

czytaj więcej
1 2 3 »