Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.07.2022 14:49

OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)

Reguły 13 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru tzw. Centrum Reguł sporządzanej na podstawie uchwały Nr XXXV/389/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą nr XXV/305/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r.,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wesoła – część 2” sporządzanego na podstawie uchwały nr XXIX/331/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice – Osiedle i Michałowice – Wieś.

Wyłożenie projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do nich sporządzonymi odbędzie się w dniach od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Sali Obsługi na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30) oraz na stronie internetowej gminy Michałowice https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu  9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Michałowice, w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze). Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję online, o czym zostaną poinformowani zainteresowani za pośrednictwem odrębnego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść swoje uwagi. Uwagi do projektu planu, można składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r.

Uwagi do projektów planów miejscowych można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/                  

Małgorzata Pachecka

 

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
  5. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Data publikacji: 12.07.2022 14:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2022 12:02
Wyświetleń: 203
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji