Urząd Gminy Michałowice
08.02.2022 14:48

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

        Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Szkolna” sporządzonego na podstawie uchwały nr XXIX/331/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice-Osiedle i Michałowice-Wieś.  

        Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 16 lutego do 18 marca 2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze) od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1530, w piątki w godzinach 900 – 1330 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice  https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

        Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. (poniedziałek) w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze) - początek o godz. 1600. Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję online, o czym zostaną poinformowani mieszkańcy za pośrednictwem odrębnego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/.

        Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r.

        Wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

        Uwagi do zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany planu jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych (na dzień dyskusji) obostrzeń i ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy jej uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 1,5 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny przy wejściu do budynku Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Michałowice

(-)

Załączniki

Data publikacji: 08.02.2022 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2022 14:34
Wyświetleń: 152
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż