Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.04.2024 09:05

Obwieszczenie WUA.6720.1.2024

W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego gminy Michałowice zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2024 r.

Reguły, 4 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice Uchwały Nr LXIII/667/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Michałowice.

Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice gminy Michałowice z wyłączeniem   terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wnioski do projektu planu ogólnego można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2024 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Michałowice. Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu ogólnego można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w kancelarii Urzędu Gminy Michałowice lub pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lub w postaci elektronicznej, w tym poza pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego: z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

We wniosku, należy podać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, o ile taki posiada oraz informację, czy Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wskazane jest również podanie obszaru, którego wniosek dotyczy (np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości). Dodatkowo przydatne mogą być dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski powinny być składane przy wykorzystaniu formularza pn.: Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, dostępnego w Urzędzie Gminy Michałowice oraz zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice na stronie internetowej:

https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plan-ogolny-gminy

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Dokumentacja sprawy dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Michałowice,
05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 235, od wtorku do czwartku w godzinach 8:30-16:00.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/

Małgorzata Pachecka

 

 

Informacja:

  1. Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane są podawane tylko w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przedstawiania podanych danych stanowi art. 8g ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 04.04.2024 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2024 14:02
Wyświetleń: 465
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski