Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.03.2024 08:14

OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las – część A

Reguły, 20 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 66 ust. 2 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las – część A sporządzanego na podstawie uchwały nr XX/191/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las, zmienionej uchwałą nr LIII/546/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lutego 2023 r. Część A obejmuje wyłącznie fragment miejscowości Suchy Las.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 3 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze) z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las – część A odbędzie się w dniu  15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.

Dyskusja publiczna odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ul. Ks. Woźniaka 6 w Suchym Lesie.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść swoje uwagi. Uwagi do projektu planu powinny być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. przy wykorzystaniu formularza pn.: „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, dostępnego w Urzędzie Gminy Michałowice oraz zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice na stronie internetowej: https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=2095869349.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Michałowice.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.977 ze zm.) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 977 ze zm.).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 20.03.2024 08:14
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2024 08:14
Wyświetleń: 221
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz