Urząd Gminy Michałowice
560

Referat Organizacyjno-Administracyjny


Zakres zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 1. organizacja prac i spotkań Wójta i jego Zastępcy,
 2. zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności: 
 1. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek, w tym
  w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, oraz rozprowadzania jej po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych.
 2. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
 3. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 4. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 5. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 6. prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta,
 7. prowadzenie rejestrów: ogłoszeń podanych do publicznej wiadomości, opłaty skarbowej, referencji,
 8. wydawanie interesantom za poświadczeniem odbioru zaświadczeń i innej korespondencji wystawianej przez komórki Urzędu,
 9. informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu.
 1. związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:
 1. sprawozdań statystycznych;
 2. zakupów inwentarza ruchomego (wyposażenia), materiałów i pomocy biurowych oraz druków;
 3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia stanowiących mienie gminy;
 4. ochrony mienia;
 5. bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów obiektów w budynku Urzędu;
 6. zgłaszania Referatowi Inwestycji i Remontów konieczności wykonana robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej w tym konieczności przeprowadzania większych remontów budynku Urzędu;
 7. zapewnienie niezbędnych dostaw, i rozliczeń dostarczenia wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z budynków Urzędu;
 8. zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia mienia;
 9. utrzymanie czystości i estetyki w budynkach Urzędu;
 10. deratyzacji budynku,
 11. zapewnienia, przy współpracy z referatem Kultury i Spraw Społecznych oprawy
  i uroczystości miejskich (zawieszanie flag, ozdób świątecznych, przygotowywanie scenografii itp.) oraz ich zabezpieczenia.
 12. zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych, prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
 13. obsługa potrzeb transportowych Urzędu,
 14. kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice,
 15. prenumerata czasopism i dzienników oraz zakup publikacji,
 16. nadzór i realizacja porozumień w ramach współpracy ze stowarzyszeniami,
 17. nadzór nad udostępnianiem sali multimedialnej i pomieszczeń urzędu,
 1. zadania zlecone, związane z przygotowaniem, organizacją  i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów, spisów;
 2. czynności związane z realizacją funduszu sołeckiego
 3. zadania organizacyjne i kancelaryjne dotyczące zabezpieczenia i przeprowadzania wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących osiedli oraz zarządu osiedli;

 

Data publikacji: 23.04.2019 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:38
Wyświetleń: 560
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki