Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1036

Referat Organizacyjno-Administracyjny


Zakres zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 1. Do zadań Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należy w szczególności:
 1. organizacja spotkań oraz wsparcie organizacyjne pracy Wójta i jego Zastępcy,
 2. zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności:
 1. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek, w tym w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, oraz rozprowadzania jej po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
 3. wysyłanie korespondencji i przesyłek, przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 4. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 5. prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta,
 6. prowadzenie rejestrów: ogłoszeń podanych do publicznej wiadomości, opłaty skarbowej, referencji,
 7. wydawanie interesantom za poświadczeniem odbioru zaświadczeń i innej korespondencji wystawianej przez komórki Urzędu,
 8. informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu
 1. zadania związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:
  1. sprawozdań statystycznych,
  2. zakupów inwentarza ruchomego (wyposażenia), materiałów i pomocy biurowych oraz druków,
  3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia stanowiących mienie gminy,
  1. ochrony mienia,
  2. bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów w budynku Urzędu;
  3. zgłaszania Referatowi Inwestycji i Remontów konieczności wykonana robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno- budowlanej w tym konieczności przeprowadzania większych remontów budynku Urzędu,
  4. rozliczanie dostaw wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci z budynku Urzędu,
  5. zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia mienia,
  6. utrzymanie czystości i estetyki w budynku Urzędu,
  7. deratyzacji budynku Urzędu,
  8. zapewnienia, przy współpracy z referatem Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, oprawy uroczystości gminnych (zawieszanie flag, przygotowywanie scenografii itp.) oraz ich zabezpieczenia,
  9. zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych, prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
  10. obsługa potrzeb transportowych Urzędu,
  11. kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice,
  12. prenumerata czasopism i dzienników oraz zakup publikacji,
  13. nadzór i realizacja porozumień w ramach współpracy ze stowarzyszeniami,
  14. nadzór nad udostępnianiem sali multimedialnej i pomieszczeń Urzędu,
 2. zadania zlecone, związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów, spisów,
 3. bieżąca konserwacja, naprawy i drobne remonty w świetlicach gminnych,
 4. rozliczanie dostaw wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci z budynków świetlic gminnych,
 5. czynności związane z realizacją funduszu sołeckiego, osiedlowego i funduszu zawiązanego z utrzymaniem świetlic i prowadzoną w nich działalnością kulturalną,
 6. zadania organizacyjne i kancelaryjne dotyczące zabezpieczenia i przeprowadzania wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących osiedli oraz zarządu osiedli.
Data publikacji: 23.04.2019 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 19:34
Wyświetleń: 1036
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski