Urząd Gminy Michałowice
2850

Referat Budżetu i Finansów - BF

Referat Budżetu i Finansów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 6
piętro I pok. 114 i 115

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Joanna Strzelecka


 

Prowadzi sprawy

Zakres zadań Referatu Budżetu i Finansów

 1. obsługa finansowo-księgowa Urzędu, w tym prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 2. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej mienia Gminy, 
 3. rozliczanie  wyników inwentaryzacji,
 4. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 6. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu i Gminy,
 7. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 8. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
 9. prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami podatków oraz opłat należnych Gminie a pobieranych przez urzędu skarbowe,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 11. obsługa kasowa opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
 12. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych i opłat lokalnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności gminy z wyłączeniem wierzytelności określonych w  § 25 pkt 5 oraz § 31 pkt 10,
 14. współdziałanie z Referatami Geodezji i Rolnictwa oraz Referatem Planowania Przestrzennego w wykonywaniu przez nie zadań związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 15. prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie  podatku VAT,
 16. opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych,
 17. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z działalności finansowej i budżetowej Gminy w tym sprawozdań z realizacji funduszu sołeckiego,
 18. opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 19. prognoza budżetowa - analiza długu publicznego,
 20. prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę,
 21. opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
 22. obsługa bankowa budżetu Gminy,
 23. współpraca z komórkami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu Gminy,
 24. przygotowywanie, na wniosek zainteresowanych,  zaświadczeń o stanie majątkowym,
 25. współpraca z Głównym Księgowym Urzędu Gminy,
 26. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 27. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 28. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów, rozliczaniem wpłat mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wraz z egzekucją,
 29. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie wymiany wodomierzy oraz ich legalizacji,
 30. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i gminnych wewnętrznych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 12:57
Wyświetleń: 2850
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski