Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
3942

Referat Budżetu i Finansów - BF

Referat Budżetu i Finansów

tel: (22) 350-91-49
tel: (22) 350-91-53
piętro I pok. 114 i 115

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Joanna Strzelecka


 

Zakres zadań Referatu Budżetu i Finansów

 1. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności: obsługa finansowa i księgowa urzędu w tym prowadzenie księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  1. prowadzenie kontroli obiegu dokumentów finansowo księgowych,
  2. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
  3. prowadzenie ewidencji syntetycznej mienia Gminy,
  4. rozliczanie wyników inwentaryzacji,
  5. przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych oraz zmian w tym zakresie,
  7. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu w tym prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  8. współdziałanie z Referatem Planowania Przestrzennego w wykonywaniu przez niego zadań związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  9. prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń podatku VAT,
  10. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z działalności finansowej i budżetowej Gminy w tym sprawozdań z realizacji funduszu sołeckiego,
  11. opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy,
  12. prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę,
  13. obsługa bankowa budżetu Gminy,
  14. współpraca z komórkami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu Gminy,
  15. przygotowywanie, na wniosek zainteresowanych, zaświadczeń o stanie majątkowym,
  16. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
  17. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło, w tym w zakresie PPK,
  18. rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  19. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
  20. prowadzenie rejestru umów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:09
Wyświetleń: 3942
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż