Urząd Gminy Michałowice
4976

Referat Geodezji i Rolnictwa - GR

Referat Geodezji i Rolnictwa

tel: (22) 350-91-91 wewn. 11 i 12
geodezja@michalowice.pl
piętro II pok. 207 i 208

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Dzierżawa gruntów i numery porządkowe nieruchomości:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 11
piętro II pok. 208

Podziały nieruchomości i rolnictwo:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 12
piętro II pok. 207

 

Kierownik Referatu: Renata Suliga


 

Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa

 1. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dot. wywłaszczania nieruchomości bądź ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Gminy,
 3. prowadzenie spraw związanych z działalnością  wspólnot gruntowych w zakresie ustalonym przez ustawę o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i statutów wspólnot,
 4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw  w zakresie gospodarowania i zarządzania komunalnymi nieruchomościami, w tym:
  1. ich zbywania, 
  2. oddawania w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd wraz z wystawianiem dokumentów określających zobowiązania finansowe stron zawartych umów, kontrolą realizacji tych zobowiązań, a także dochodzenia zapłaty wierzytelności Gminy z tytułu zawartych umów,
 6. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości nieruchomości komunalnych, opłat za korzystanie z nich, zlecanie do wyceny rzeczoznawcy,
 7. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 8. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
 9. przygotowywanie, w uzgodnieniu z    Referatem Budżetu i Finansów  oraz Referatem Planowania Przestrzennego, dokumentów związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. zlecanie wykonywania, w porozumieniu z Referatem Planowania Przestrzennego, operatów z wycenami nieruchomości  do spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dot. opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy, nieodpłatnie lub za odszkodowaniem, nieruchomości w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających ulic, należących do osób fizycznych i prawnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
 14. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
 15. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
 16. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
 17. badanie stanu własnościowego nieruchomości opuszczonych,
 18. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa oraz wydawania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń indywidualnych i ich rodzin,
 19. przeprowadzanie kontroli dokonywania przez  rolników obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz budynków rolniczych,
 20. prowadzenie spraw związanych z: umarzaniem należności  pieniężnych przypadających Gminie, udzieleniem innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez referat,
 21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych w tym również prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku i konopi,
 22. analizowanie i diagnozowanie procesów gospodarki gruntami na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego,
 23. zbieranie informacji i przygotowanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021 11:39
Wyświetleń: 4976
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż