Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
7323

Referat Geodezji i Rolnictwa - GR

Referat Geodezji i Rolnictwa

tel: (22) 350-91-91 wewn. 11 i 12
piętro II pok. 207 i 208

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Dzierżawa gruntów i numery porządkowe nieruchomości:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 11
piętro II pok. 208

Podziały nieruchomości i rolnictwo:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 12
piętro II pok. 207

 

Kierownik Referatu: Renata Suliga


 

Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa

 1. Do zadań Referatu Geodezji i Rolnictwa należy realizacja zadań w szczególności dotyczących:
  1. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości polegającego na:
   1. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
   2. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
   3. prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
   4. prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
   5. oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
   6. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
   7. dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
   8. naliczaniu należności za nieruchomości,
   9. egzekwowaniu niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających  z nieruchomości,
   10. podejmowaniu czynności w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;
  2. odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. przygotowywania informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo zamiennych;
  4. dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  5. odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
  6. regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
  7. podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
  8. numeracji porządkowej nieruchomości;
  9. prowadzenia spraw związanych z nazwami ulic i placów;
  10. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
  11. prowadzenia spraw z zakresu rolnictwa oraz wydawania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń indywidualnych i ich rodzin,
  12. przeprowadzania kontroli dokonywania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz budynków rolniczych,
  13. prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych w tym również prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku i konopi,
  14. analizowania i diagnozowania procesów gospodarki gruntami na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego.
 2. Referat prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
  2. ewidencja środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych,
  3. gminny zasobu nieruchomości
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 12:52
Wyświetleń: 7323
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż