Urząd Gminy Michałowice
10678

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 4, 5, 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Awarie wodno-kanalizacyjne:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 4
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Umowy wodno-kanalizacyjne, odczyt liczników:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 5
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Utrzymanie dróg i urządzenia drogowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku
 

Kierownik Referatu: Andrzej Łuszczyński


Zakres zadań Referatu Gospodarki Komunalnej

Należy

prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej oraz gospodarka mieszkaniowa, w szczególności:

 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie inwestycji
  i remontów dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków i zbiorników wodnych,
 2. przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków i zbiorników wodnych,
 3. współpraca ze spółkami wodnymi,
 4. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 5. przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych
  i remontowych,
 6. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo
  i inwestorstwo zastępcze robót,
 7.  prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami
  i remontami,
 8.  sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia,
 9. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 10. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji
  i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 11. prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami
  i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
 13. prowadzenie w wersji elektronicznej ewidencji dróg,
 14. prowadzenie spraw związanych z określaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
 17. prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 18. prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale
   i nieruchomości budynkowe,
 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego
  w odniesieniu do dróg gminnych,
 20. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 21. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem i konserwacją należących do gminy lokali i obiektów mieszkalnych
 22. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków”
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2021 12:04
Wyświetleń: 10678
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż