Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14505

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

tel: (22) 350-91-91 wewn. 4, 5, 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Awarie wodno-kanalizacyjne:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 4
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Umowy wodno-kanalizacyjne, odczyt liczników:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 5
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku

 

Utrzymanie dróg i urządzenia drogowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 8
piętro II pok. w 2 skrzydle budynku
 

Kierownik Referatu: Andrzej Łuszczyński


Zakres zadań Referatu Gospodarki Komunalnej

 1. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej oraz gospodarka mieszkaniowa, w szczególności:
 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków i zbiorników wodnych, przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków i zbiorników wodnych,
 2. współpraca ze spółkami wodnymi,
 3. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 4. przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 5. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 6. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 7. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi/Z-cy Wójta do zatwierdzenia,
 8. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 9. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 10. prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
 12. prowadzenie w wersji elektronicznej ewidencji dróg,
 13. prowadzenie spraw związanych z określaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 17. prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe, wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego,
 18. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych,
 19. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 20. zapewnienie niezbędnych dostaw wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, odprowadzania ścieków z obiektów znajdujących się na terenie Gminy oraz ich rozliczanie, z wyłączeniem zadań określonych w § 47 pkt 3 lit. g oraz pkt 6,
 21. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:24
Wyświetleń: 14505
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż