Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
6858

Referat Inwestycji i Remontów - IR

Referat Inwestycji i Remontów

tel: (22) 350-91-91 wewn. 304 lub 330
pietro II pok. 201, 202, 203

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik Referatu: Iwona Popowicz

 

 


Zakres zadań Referatu Inwestycji i Remontów

 1. Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy prowadzenie spraw w zakresie realizacji zabudowy kubaturowej wraz z jej remontem i bieżącą konserwacją oraz zagospodarowania terenu przy tych obiektach w szczególności:
 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 3. przygotowywanie dokumentacji do przetargów i zleceń na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 5. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 6. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi/Z-cy Wójta do zatwierdzenia,
 7. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów, opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 8. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 10. współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
 11. opracowanie projektów programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych,
 12. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 13. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem, wykonywaniem remontów i bieżącej konserwacji należących do gminy lokali i obiektów mieszkalnych, użytkowych, świetlic oraz innych budynków gminnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji budynku UG i świetlic,
 14. nadzór i kontrola eksploatacji należących do Gminy obiektów oświatowych, bibliotek i innych jednostek organizacyjnych gminy,
 15. obsługa systemu rower gminny,
 16. udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 17. prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie stref rekreacji i wypoczynku oraz placów zabaw,
 18. gromadzenie materiałów niezbędnych do ogłoszenia konkursu wraz z przygotowaniem założeń architektoniczno-budowlanych,
 19. przygotowywanie niezbędnych umów i ogłoszeń dotyczących przeprowadzenia konkursów architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych,
 20. tworzenie i nadzór nad realizacją harmonogramów prowadzonych działań i prac w ramach realizacji konkursów,
 21. analiza i weryfikacja projektów architektonicznych oraz pozostałej dokumentacji budowlanej opracowywanej na zlecenie gminy,
 22. współpraca z Referatem Funduszy Zewnętrznych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków na realizację zadań.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:32
Wyświetleń: 6858
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż