Urząd Gminy Michałowice
2076

Referat Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - KS

Referat Kultury i Spraw Społecznych

tel: (22) 350-91-91 wewn. 16
parter pok. 5, 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Roman Żuchowski


 

Zakres obowiązków Referatu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 1. Do zadań Referatu Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw w zakresie stypendiów sportowych,
 2. przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.
 3. prowadzenie spraw związanych z patronatami Wójta,
 4. współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie:
  1. przygotowywania materiałów niezbędnych do ogłaszania konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez te organizacje,
  3. współpraca w zakresie organizacji imprez kulturalnych, patriotycznych, sortowych i rekreacyjnych,
 5. z zakresu spraw kultury:
  1. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
  3. organizowanie imprez kulturalnych (w tym ubezpieczenia uczestników),
  4. współpraca z kołami emerytów i rencistów,
  5. promowanie twórczości ludowej,
 6. z zakresu spraw ochrony zdrowia:
  1. organizacja masowych badań kontrolnych dla mieszkańców gminy,
  2. propagowanie zdrowego trybu życia,
  3. edukacja w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
  4. współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,
  5. opracowywanie i przeprowadzanie programów szczepień profilaktycznych,
 7. z zakresu sportu:
  1. koordynacja działalności sportowej w gminie,
  2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, przygotowanie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez gminę,
  3. współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy w zakresie współorganizowania imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  4. współpraca z sołtysami oraz przewodniczącymi zarządów osiedli w zakresie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców jednostek pomocniczych,
  5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych,
  6. współpraca z komórkami urzędu w zakresie wyposażenia w urządzenia sportowe i rekreacyjne terenów stref rekreacji,
 8. przygotowywanie rocznych planów działalności oraz sprawozdań z ich realizacji,
 9. prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych zgodnie z przepisami wewnętrznymi zarządzonymi przez Wójta Gminy,
 10. koordynowanie działań wynikających z polityki senioralnej Gminy.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:39
Wyświetleń: 2076
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż