Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
2633

Referat Kultury i Promocji - KP

Referat Kultury i Promocji

tel: (22) 350-91-91 wewn. 210
parter pok. 6

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

tel: (22) 350 91 40

parter pok. 6 i 7

Kultura – tel . 22 350 91 41
Sport  - tel. 22 350 91 43
Promocja tel. 22 350 91 91  wew. 398

 

Kierownik: Katarzyna Stygińska


 

Zakres obowiązków Referatu Kultury i Promocji

Do zadań Referatu Kultury i Promocji należy w szczególności:

1) z zakresu kultury:

a) organizowanie imprez kulturalnych,

b) przygotowanie i prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych organizowanych oraz współorganizowanych przez gminę,

c) współpraca z jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi działającymi na terenie gminy w zakresie współorganizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców,

d) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

e) promowanie twórczości lokalnej,

2) z zakresu sportu:

a) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,

b) przygotowanie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez gminę,

c) współpraca z jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi działającymi na terenie gminy w zakresie współorganizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,

d) prowadzenie spraw w zakresie stypendiów sportowych

3) z zakresu promocji:

a) opracowanie założeń promocji Gminy,

b) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, w tym graficzne, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,

c) bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,

d) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy,

e) kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Informatorze Gminnym, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu,

f) udział w imprezach promujących Gminę,

g) redakcja strony internetowej Urzędu,

h) komunikacja z mieszkańcami w mediach społecznościowych,

i) podejmowanie działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku Gminy,

j) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu rozszerzenia działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców,

k) budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z lokalnymi społecznościami i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności,

l) redagowanie komunikatów, notatek, raportów, zawiadomień, zapytań, sprawozdań i innych krótkich publikacji związanych z działalnością Gminy oraz ich dystrybucja,

4) z zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego:

a) przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłaszania konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

b) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez te organizacje,

c) współpraca w zakresie organizacji imprez kulturalnych, patriotycznych, sortowych i rekreacyjnych,

5) z zakresu spraw ochrony zdrowia:

a) organizacja masowych badań kontrolnych dla mieszkańców gminy,

b) propagowanie zdrowego trybu życia,

c) edukacja w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,

d) współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,

e) opracowywanie i przeprowadzanie programów szczepień profilaktycznych,

6) z zakresu partycypacji społecznej:

a) kreowanie narzędzi usprawniających procesy komunikacji społecznej w Gminie,

b) wdrażanie metod partycypacji społecznej w Gminie, prowadzenie spraw i zdań jej dotyczących,

c) identyfikacja obszarów działalności gminy wymagających konsultacji społecznych,

d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizowania procesu konsultacji społecznych w Gminie,

e) koordynowanie i prowadzenie Budżetu Obywatelskiego, w tym ocena i realizacja projektów z zakresu zadań referatu,

7) prowadzenie spraw związanych z patronatami Wójta,
8) prowadzenie spraw wynikających z polityki senioralnej z zakresu zadań referatu, w tym współpraca z kołami emerytów i rencistów,
9) współpraca z gminą włoską Vico nel Lazio w zakresie kultury i sportu,
10) przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów,
11) przygotowywanie rocznych planów działalności oraz sprawozdań z ich realizacji,
12) prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych zgodnie z przepisami wewnętrznymi zarządzonymi przez Wójta Gminy.

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2023 09:39
Wyświetleń: 2633
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż