Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
5262

Referat Ochrony Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9, 10
piętro II pok. 205, 206

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Utrzymanie porządku i czystości, odpady komunalne:

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9
piętro I pok. 205

Odpady:

tel: (22) 350-91-11

 

Zieleń:
tel: (22) 350-91-29
piętro I pok. 206

 

Kierownik Referatu: -  Joanna Skrzydlewska

 


Zakres zadań Referatu Ochrony Środowiska

 1. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
  1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zieleni,
  2. przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie porządku i czystości, gospodarki odpadami i zieleni, prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
  3. prowadzenie spraw dotyczących kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
  4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określaniem wysokości opłat i kar,
  5. prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem użytkownikom maszyn i innych urządzeń technicznych wykonania czynności zmierzających do ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
  6. prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Obronności i Obrony Cywilnej,
  7. prowadzenie spraw w zakresie zmiany stanu wody na gruncie,
  8. inicjowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy, a także bieżąca kontrola obszaru Gminy w tym zakresie,
  10. prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,
  12. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
  13. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
  14. współpraca ze służbami weterynaryjnymi,
  15. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem stref rekreacji, ogródków jordanowskich, placów zabaw oraz boisk sportowych i kortów tenisowych,
  16. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych.
Data publikacji: 13.03.2019 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 16:28
Wyświetleń: 5262
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż