Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11555

Referat Planowania Przestrzennego - UA

Referat Planowania Przestrzennego

tel: (22) 350-91-91 wewn. 13
tel: (22) 350-91-83
tel: (22) 350-91-85
II piętro pok. 209

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Jarosław Sobol


 

Zakres obowiązków Referatu Planowania Przestrzennego

 1. Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy realizacja zadań własnych gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków w szczególności:
  1. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. decyzji o warunkach zabudowy,
  3. zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  4. wypisów i wyrysów z miejscowych planów,
  5. zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów,
  6. wydawania zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji i/lub obszarze zdegradowanym,
  7. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  8. prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zabytków,
  9. opracowywania i aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami,
  10. współpraca z Referatem Inwestycji i Remontów w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w zakresie weryfikacji złożonej dokumentacji oraz wykonania prac przy obiekcie,
  11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
 2. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
  2. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
  3. gminną ewidencję zabytków.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 19:36
Wyświetleń: 11555
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski