Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1168

Stanowisko do spraw Kadrowo - Administracyjnych i BHP - KA

Stanowisko do spraw Kadrowo Administracyjnych - Dorota Chalimoniuk

tel: (22) 350-91-38
piętro I pok.109

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych i BHP

 1. Do zadań Stanowiska ds. Kadrowo – Administracyjnych i BHP należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  1. dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  4. przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
  5. prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  6. ewidencja czasu pracy pracowników,
 2. prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
  1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych,
  2. przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  3. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
  4. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
  5. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
  6. przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
  7. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  8. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego  archiwum państwowego,
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
  10. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
 4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu staży absolwenckich, prac interwencyjnych oraz robót publicznych na terenie Gminy,
 5. prowadzenie spraw z zakresu BHP w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  5. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  6. organizowanie szkoleń z pracownikami z zakresu bhp, udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  7. popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie środków w zakresie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

6. obsługa PPK w zakresie wyboru instytucji obsługującej oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu osób przystępujących, w tym wprowadzania danych do programu kadrowo-płacowego,

7. przygotowanie i organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu.

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 19:42
Wyświetleń: 1168
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski