Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
928

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - KW

Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej

 1. Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
  2. dokonywanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Wójta oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
  3. przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań, w szczególności dotyczące:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem, nieprawidłowości,
 1. sporządzanie dokumentacji z ustaleń z przeprowadzonych kontroli,
 2. opracowywanie informacji dla Wójta o wynikach przeprowadzanych kontroli,
 3. opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych
 4. monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli,
 5. dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
 6. przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonej kontroli,
 7. udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
 8. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki i jednostki organizacyjnej,
 9. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej, opracowanie w formie zarządzenia Wójta i aktualizacja zasad sposobu realizacji kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych, w tym - sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi,
 10. obsługa zgłoszeń o naruszeniach prawa w ramach procedury dot. sygnalistów
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 17:27
Wyświetleń: 928
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż