Urząd Gminy Michałowice
616

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - KW

Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej - Agnieszka Brenda


 

Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej

 1. opracowywanie rocznych planów kontroli, 
 2. dokonywanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Wójta oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
 3. przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań, w szczególności dotyczące:
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działania,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7. zarządzania ryzykiem.
 4. sporządzanie dokumentacji z ustaleń z przeprowadzonych kontroli,
 5. opracowywanie informacji dla Wójta o wynikach przeprowadzanych kontroli,
 6. opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 7. monitorowanie   wykonania      zaleceń            pokontrolnych            wydanych       w         następstwie przeprowadzonych kontroli,
 8. dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
 9. przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonej kontroli,
 10. udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
 11. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki i jednostki organizacyjnej,
 12. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej, 
 13. opracowanie w formie zarządzenia Wójta i aktualizacja zasad sposobu realizacji kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych, w tym - sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:48
Wyświetleń: 616
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż