Urząd Gminy Michałowice
1721

Wójt - W

Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice

interesantów przyjmuje w środy w godzinach:
10:00-12:00
13:00-15:00
Zapisy w sekretariacie II piętro pok. 212
tel.: 22 350 91 50

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat@michalowice.pl

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


 

Zakres zadań Wójta

Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu  należy:  

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
 2. składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie,  nie rzadziej niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 12. pełnienie bezpośredniego  nadzoru nad:
  1. Referatem Planowania Przestrzennego,
  2. Stanowiskiem ds. Obronności i Obrony Cywilnej,
  3. Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej,
  4. Audytorem Wewnętrznym,
  5. Stanowiskiem Radcy Prawnego,
  6. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  7. Referatem Promocji i Polityki Informacyjnej,
  8. Stanowiskiem ds. Komunikacji i Partycypacji Społecznej,
  9. Referatem Gospodarki Komunalnej,
  10. Referatem Inwestycji i Remontów,
  11. Referatem Zamówień Publicznych,
  12. Referatem Geodezji i Rolnictwa,
  13. Referatem ds. Architektoniczno-Budowlanych.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2021 12:01
Wyświetleń: 1721
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski