Urząd Gminy Michałowice
973

Wójt - W

Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice

interesantów przyjmuje w poniedziałki w godzinach:
10:00-12:00
13:00-16:30
Zapisy w sekretariacie II piętro pok. 212
tel.: 22 350 91 50

Sekretariat Wójta

tel: (22) 350-91-50
sekretariat@michalowice.pl

piętro II pok. 212

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00


 

Zakres obowiązków Wójta

Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu należy:

 

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
 2. składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 12. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
  1. Głównym Księgowym Urzędu Gminy,
  2. Referatem Geodezji i Rolnictwa,
  3. Referatem Planowania Przestrzennego,
  4. Stanowiskiem ds. Obronności i Obrony Cywilnej,
  5. Stanowiskiem ds.  BHP,
  6. Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej,
  7. Audytorem Wewnętrznym,
  8. Radcami prawnymi,
  9. Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
  10. Pionem Ochrony  Informacji Niejawnych,
  11. Komendą Straży Gminnej Gminy Michałowice.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2014 18:39
Wyświetleń: 973
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski