Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 14:22

Strategia rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku

Uchwała Nr XLII/364/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.

Uchwała Nr XLII/364/2006

Rady Gminy Michałowice

z dnia 17 lipca  2006 r.

w sprawie przyjęcia Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjąć Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr LVII/417/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Michałowice do 2010 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 31.07.2006 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1149
Autor: Marcin Walichnowski