Urząd Gminy Michałowice
29.08.2006 11:07

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne P/03/079

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do „Wystąpienia Pokontrolnego" P/03/079 LWA-41041-6-03 przedkładam informacje o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków zawartych w Wystąpieniu:

- wydałem Polecenie Służbowe Nr 1/2004 nakazujące wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Michałowice stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej oraz Polecenie Służbowe Nr 2/2004 dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych nakazujące stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej,

- poleciłem wprowadzenie do planu kontroli wewnętrznej skontrolowanie sposobu rejestracji pism i dokumentów wpływających oraz ich obiegu,

- wystąpiłem do Skarbnika Gminy o sprawdzenie zgodności zapisów wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela z projektem budżetu Gminy na 2004 r.

- na wnioskach o dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli i na składanych przez dyrektorów szkół i placówek sprawozdaniach ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są odnotowywane daty ich wpływu do jednostki organizacyjnej Urzędu - Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi.

- w projekcie budżetu -Gminy na 2004 r. wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości wskazanej w art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela.

Nie wnoszę zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w „Wystąpieniu".Z poważaniem
WÓJT
mgr inż. Roman Lawrence

Data publikacji: 13.06.2017 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2017 14:33
Wyświetleń: 39
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski