Urząd Gminy Michałowice
28.08.2006 12:13

Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli Urzędu Gminy Michałowice przeprowadzonej w okresie od 7 lutego do 17 marca 2006r.

Warszawa, dnia 10kwietnia 2006
 
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W WARSZAWIE
ul. Filtrowa 57,00-950 Warszawa
tel. 444 - 57 - 72
fax 444 - 57 - 62
P/05/007
LWA-41000-18-2006
Pan
Roman Lawrence
Wójt Gminy Michałowice
  
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie skontrolowała Urząd Gminy Michałowice (zwany dalej Gminą), w zakresie powiązania budżetu Gminy z budżetem państwa w 2005 r.
 
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 20 marca 2006 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację dochodów i wydatków budżetowych przez Gminę w 2005 r. w zakresie dotacji celowych, subwencji z budżetu państwa, pobierania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również projektów dofinansowywanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych.
 
1. Uzyskane przez Gminę w 2005 r. dochody w kwocie 58.044 zł, z tytułu opłat pobranych za wydawanie dowodów osobistych, które stanowią dochód budżetu państwa, po potrąceniu należnego wynagrodzenia za wykonywanie tego zadania w wysokości 2.887 zł, zostały terminowo przekazane w kwocie 55.015 zł, na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W przyjętej uchwale budżetowej Gminy na 2005 r. ujęto planowane dochody własne z tego tytułu w kwocie 2.144 zł, które stanowiły 5% zaplanowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kwoty dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa - stosownie do wymogów określonych w § 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 ze zm.).
 
2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez Gminę w 2005 r., dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania własne. Według ustaleń kontroli NIK, dotacje te wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
Z dotacji celowych otrzymanych w 2005 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie ogółem 1.168,2 tys. zł, Gmina wykorzystała 1.085,3 tys. zł, tj. 92,9%.
Niewykorzystane w działach 751 i 852 kwoty dotacji, w wysokości 82,9 tys. zł zwrócone zostały na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem terminu określonego w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystane zostały otrzymane przez Gminę w 2005 r. dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 159.0 tys. zł. Niewykorzystane w działach 801 i 852 kwoty dotacji, zwrócone zostały na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem terminu określonego w art. 93 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych.
 
W 2005 r. Gmina zrealizowała dwa zadania dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 
1)      kompleksowy remont i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie wraz z jej wyposażeniem, na realizację którego - na podstawie porozumienia    z    Ministrem    Kultury    i    Dziedzictwa    Narodowego    - otrzymała dotację w kwocie 412, 6 tys. zł;
2)      zakupy nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki w Jabłonnie, na które - na podstawie   porozumienia z   Ministrem   Kultury -   otrzymała   dotację w wysokości 7,0 tys. zł.
Rozliczenie finansowe realizacji powyższych zadań zostało dokonane w terminie, a niewykorzystana w toku realizacji pierwszego zadania kwota 8,1 tys. zł, zwrócona została na konto bankowe organu dotującego.
 
3. W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała dwa projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowane z funduszy strukturalnych i budżetu państwa:
1)      budowę urządzeń odwadniających i małej retencji, zlewni Komorów Osiedle i Komorów Wieś - Gminy Michałowice;
2)      budowę systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice.
Dla zapewnienie płynności realizację pierwszego projektu, którego wartość określona została ostatecznie na kwotę 3.524,6 tys. zł (w tym środki funduszu 2.643,5 tys. zł, środki budżetu państwa 352,4 tys. zł i środki własne 528,7 tys. zł), Gmina, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, otrzymała środki na jego prefinansowanie w kwocie 2.713,8 tys. zł. Środki te przekazywane były Gminie zgodnie z harmonogramem, i do dnia zakończenia kontroli nie zostały jeszcze rozliczone (zakończenie realizacji projektu przewidziane było na 30 czerwca 2006 r).
Projekt drugi, którego wartość określono na kwotę 2.422, 3 tys. zł (w tym środki budżetu państwa 191.6 tys. zł),   został zrealizowany w latach 2004 - 2005.
 
Gmina nie występowała o środki na prefinansowanie, zapewniając realizację projektu ze środków własnych. Sprawozdanie końcowe i wniosek o płatność końcową w wysokości 1 436 292 zł, Gmina złożyła w lutym 2006 r.
 
4.  Kontrola trzech zadań o łącznej wartości 653.8 tys. zł, (w działach 900 i 921) finansowanych lub dofinansowywanych dotacjami celowymi z budżetu państwa wykazała, że realizowane one były zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.).
 
5. Gmina otrzymała w 2005 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie 8.433.7 tys. zł, w tym na część równoważącą 225.9 tys. zł, część oświatową 8.207.8 tys. zł, a której poszczególne części przekazywane były przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy, w terminach określonych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).
W 2005 r. Gmina była zobowiązana do dokonywania wpłaty do budżetu państwa kwoty 1.653,8 tys. zł, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, która to kwota wpłacona została przez Gminę do budżetu państwa, z zachowaniem terminów określonych w art. 35 cyt. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 
6.   W związku z planowanymi na rok 2005 wyborami, Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Warszawie (KBW) przyznało i przekazało Gminie dotacje celowe w wysokości 56 477 zł, w tym   na   przygotowanie    i   przeprowadzenie   wyborów Prezydenta RP kwotę 33.1 tys. zł i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do   Sejmu i do Senatu RP, kwotę 21 078 zł. Przekazanie środków Gminie nastąpiło w terminach, które pozwalały na prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, a otrzymane środki w ocenie Gminy były wystarczające, i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Otrzymane na powyższe zadania dotacje celowe, zostały przez Gminę rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone na konto bankowe w terminie określonym przez KBW.
 
Przedstawiając powyższe oceny do wiadomości Pana Wójta, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2017 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2017 14:33
Wyświetleń: 114
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski