Urząd Gminy Michałowice
16.02.2015 13:56

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 9.12.2014 r. do 6.02.2015 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

 1. Podpisano umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo i Kanalizacji w m. st. Warszawie na kwotę brutto 3 923 650,00 zł
 2. Podpisano umowę z firmą Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców Chirurgia Drzew, ul. Ludna 7b, Milanówek, na roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice, na kwotę brutto 390 080,57 zł
 3. Podpisano umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej z PGE Obrót S.A, dla potrzeb obiektów będących własnością Gminy Michałowice (oświetlenie uliczne, obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, Suw-y, pompownie ścieków, strefy rekreacji, place zabaw i ogródki jordanowskie  szkoły, przedszkola).
 4. Podpisano umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej z RWE Polska S.A, dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz pompowni ścieków  na terenie Opaczy-Kolonii.
 5. Podpisano umowy kompleksowe z PGNiG na dostawę paliwa gazowego dla potrzeb budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej i SUW Komorów.
 6. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice z Andrzejem Święckim firma „Święcki” Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, Pruszków, na okres 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r. na kwotę 118 421,33 zł brutto.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.Podpisano umowy na:

1)przebudowę ul. Długiej etap I i Gościnnej w Granicy,

2)przebudowę ul. Działkowej w Regułach etap II wraz ze skrzyżowaniem.

3)wykonanie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy bocznej od ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii,

4)wykonanie odwodnienia w Nowej Wsi od ul. Heleny do rzeki Zimna Woda.

2.Prowadzone jest postępowania przetargowe na:

1)przebudowę rowu U 1 etap II,

2)budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi,

3.Zakończono:

1)budowę wodociągu w ul. Studziennej w Opaczy-Kolonii,

2)budowę II etapu parkingu w Regułach,

3)przebudowę I etapu ul. Mazurskiej w Komorowie,

4)przebudowę rowu O 2 w Opaczy Małej.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

 1. W dniu 22.01.2015 r. przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi Gminy Michałowice  na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2014 r. w przedmiocie reformy rolnej dotyczącą nieruchomości ziemskiej „Pęcice” oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 641 położona w obrębie ewidencyjnym Pęcice. Sąd oddalił skargę Gminy. Pełnomocnik Gminy  wystąpił  pisemnie o  uzasadnienie wyroku  w niniejszej sprawie.
 2. W dniu 06.02.2015 r. przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z powództwa Gminy Michałowice o zapłatę zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 3. W dniu 30 grudnia 2014 r. Gmina Michałowice wydzierżawiła na okres 3 lat część działki ewid. 654 położoną w Granicy  na powiększenie ogrodu przydomowego znajdującego się na nieruchomości sąsiadującej.
 4. W dniu 19 grudnia Gmina Michałowice wydzierżawiła na okres do 3 lat część działki ewid. nr 995/1 położonej w Nowej Wsi na powiększenie ogrodu znajdującego się na nieruchomości  sąsiadującej.
 5. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 84/2015  z dnia 13.01.2015 r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości o łącznej pow. 0,09 ha, zajętej pod drogę publiczną położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia ul. Studzienna  – dz. ewid. 412/1.
 6. 6.Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 83/2015  z dnia 13.01.2015 r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości o łącznej pow. 1,28 ha, zajętej pod drogę publiczną położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle ul. Ireny  – dz. ewid. 1109.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. Kompleksowe opracowania, stanowiące załączniki do trzech wniosków Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie decyzji odmawiających wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III, zostały przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku stycznia br. Wnioski dotyczące projektów planów dla obszarów „Michałowice-Wieś”, „Opacz Mała” i „Sokołów, Suchy Las” są obecnie ostatecznie rozpatrywane przez Ministra.
 2. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazane zostały również na początku br. ostatnie wyjaśnienia dotyczące wniosku o wydanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III do projektu planu dla obszaru „Pęcice, Sokołów” (obejmującego tereny położone w tych wsiach po północnej stronie ul. Sokołowskiej). Z uzyskanych informacji wynika, że decyzja powinna być podjęta do końca lutego br. W przypadku decyzji odmownej pozostanie jeszcze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Trwa wyłożenie do publicznego wglądu trzech projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Żwirowa” w Komorowie-Osiedlu, „Kamelskiego” w Nowej Wsi i „Pruszkowska” w Granicy. Uwagi do nich można będzie składać do 2 marca 2015r. Po tym terminie uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy i, w przypadku braku konieczności powtórzenia procedur planistycznych, projekty planów zostaną przekazane pod obrady Rady Gminy do uchwalenia.
 4. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował 3 projekty planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn. W przypadku czwartego planu poprosił o wyjaśnienia i ewentualne skorygowanie rysunku planu, na którym zabrakło poszerzenia projektowanej w obowiązującym planie gminy Michałowice drogi na granicy wsi Sokołów i Wolica.

 

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

1. Turniej Mazovia Cup w koszykówce chłopców gimnazjalnych w dniu 13 grudnia 2014 r. szkole w Michałowicach

2. Jedno spotkanie w ramach Uniwersytetu Wszelkiego wieku w dniu 4 lutego 2015 r.  

3. Ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015.

4. Podpisano 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych w czasie ferii zimowych. 

5. Rozstrzygnięto drugi konkurs ofert

Współorganizowano:

10 spotkań wigilijnych z kołami emerytów, sołectwami i osiedlami.

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

2 przedstawienia dla dzieci, 2 warsztaty artystyczne,  4 zabawy kulturalno-integracyjne dla dzieci, zabawę karnawałową.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

 1. W szkołach i przedszkolach odbyły się wigilie, uczniowie przygotowywali jasełka. Młodzież Gimnazjum i Liceum w Komorowie zbierała także słodycze i zabawki dla dzieci z domu dziecka w Skarżysku Kamiennej. Prezenty zostały zawiezione dzieciom w grudniu, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Michałowice podczas przerwy świątecznej prowadziły opiekę nad dziećmi, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki w domu.
 3. Przed Świętami otwarto lodowisko przy Szkole Podstawowej w Michałowicach.  Lodowisko cieszyło się dużym powodzeniem podczas przerwy świątecznej.
 4. 11 stycznia br. we wszystkich gminnych szkołach grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 5. Podczas ferii zimowych szkoły w Michałowicach i Nowej Wsi  organizowały zajęcia dla dzieci, które nie wyjeżdżały na wypoczynek. W ofercie znalazły się zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i sportowe.
 6. Pracownicy ZOEASu przeprowadzili przetargi na gaz, wodę dla placówek oświatowych oraz konkursy na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, obsługę komputerów, dowóz dzieci na basen i wywóz śmieci.
 7. Rozliczono dotację w ramach programu „Wyprawka szkolna”, dotację na darmowe podręczniki i dotację na wychowanie przedszkolne.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. 13 grudnia odbył się Gminny Dzień Wolontariusza. Podczas spotkania złożono podziękowania dla 162 wolontariuszy zgłoszonych przez 10 instytucji i organizacji z terenu Gminy Michałowice.
 2. 21 grudnia zakończono coroczną akcję „Podziel się z sąsiadem” realizowaną we współpracy z ZHP Pruszków, żywność zbierano w 18 sklepach na terenie Gminy Michałowice. Akcję wspierało 19 wolontariuszy, przygotowano 36 paczek o wadze ok. 10 kg. 
 3. 22 grudnia odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe „Osikowe dekoracje”, w Świetlicy w Opaczy-Kolonii oraz w Świetlicy Sołectwa Komorów, wzięło w nich udział 43 osoby;
 4. Uruchomiano nową ofertę wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie.
 5. W ramach działań profilaktycznych 15-16.grudnia 2014 oraz 14 stycznia 2015 zrealizowano warsztaty dla rodziców i uczniów  klasy III Gimnazjum  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
 6. 15 grudnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli  na temat „Rozpoznawanie krzywdzenia u dzieci” .
 7. W ramach projektu „Aktywnie do rozwoju” odbywały się spotkania grupy samopomocowej i grupy wsparcia dla osób poszukujących pracy, spotkania indywidualne z zakresu rynku pracy, sesje coachingowe, konsultacje psychologiczne, świąteczne spotkanie integracyjne, wyjście do kina oraz na spektakl.  Podczas ferii zimowych odbył się 2-dniowy warsztat szycia maskotek.
 8. W dniach 20, 22, 27 oraz 29 stycznia  zrealizowano projekt Kolorowe ferie zimowe – warsztaty plastyczne przeprowadzone w 4 lokalizacjach: Świetlica w Nowej Wsi, Biblioteka Gminna w Michałowicach, Świetlica w Opaczy-Kolonii i Świetlica w Sołectwie Komorów. Łącznie w warsztatach  uczestniczyło 92 osoby.
 9. Od lutego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje realizowany jest program pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Program finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach programu oferowana jest pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. Gmina realizuje projekt w ramach działania 8.3 POiG pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" dofinansowany ze środków UE.  Trwa  rozliczanie części inwestycyjnej projektu.
 2. Zakończono kolejny etap projektu partnerskiego "Od diagnozy do strategii" realizowanego przez gminę wspólnie z m.st. Warszawą. Gmina otrzymała roboczą wersję strategii rozwoju usług kulturalnych dla Gminy Michałowice - do konsultacji i uwag.
 3. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie ZIT wspólnie z Warszawą.  W okresie sprawozdawczym gmina uczestniczyła posiedzeniu komitetu sterującego ZIT.
 4. Trwa rozliczanie 2 etapu projektu  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach umowy o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013.
 5. W ramach prac nad "Planem gospodarki niskooemisyjnej dla Gminy Michałowice" rozpoczęto etap ankietyzacji mieszkańców oraz analizę energochłonności budynków użyteczności publicznej.
Data publikacji: 16.02.2015 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2015 14:05
Wyświetleń: 113
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta