Urząd Gminy Michałowice
24.09.2015 13:00

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 1.05.2015 r. do 15.09.2015 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice”. Podpisano umowę z firmą PPHU LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, na kwotę brutto 5 542 677,20 zł.  

2.Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2015”. Podpisano umowę z Panią Jolantą Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk, ul. Wiejska 13, Otrębusy, na kwotę brutto 309 657,60 zł.

3.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami”. Podpisano umowę z firmą „COPLEX” Józef Wieteska, Domaniew 18, na kwotę brutto 552 134,21 zł.

4.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą DROG-REM ul. Mory 8, Warszawa, na kwotę brutto: 168 606,25 zł.      

5.Podpisano umowę na: „Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej” z firmą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62a, Raszyn, na kwotę brutto
78 797,38 zł,

6.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej”. Podpisano umowę: z firmą „FAL – BRUK” Sp. z o. o., Sp. komandytową ul. Sarabandy 42, Warszawa, na kwotę brutto 511 337, 89 zł. 

7.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym dróg na terenie gminy”. Podpisano umowę z firmą DROG-REM, ul. Mory 8, Warszawa, na kwotę brutto 283 557,82 zł.

8.Wszczęto postępowanie na „ Remont ulic o nawierzchni bitumicznej”.

9.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2015”. Podpisano umowę z Panem Januszem Napartym, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, z siedzibą w Starych Faszczycach 52 B, na kwotę brutto 482 279,34 zł.

10.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego wymianę szafek sterujących, wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Podpisano umowę  z firmą „ENERGO-MIX” Piotr Gieleciński, Łoś ul. Prażmowska 42d, na kwotę brutto 388 199,76 zł.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.      Podpisano umowy na:

1)Przebudowę ul. Daktylowej w Opaczy-Kolonii – firma MARGOT z Warszawy za 198.500 zł.

2)Przebudowę ul. Radosnej w Michałowicach – firma Fal-Bruk z Warszawy za
56.949 zł.

3)Budowę kładki pieszo - rowerowej przez rz. Raszynkę wraz z dojściem i zejściem – firma AZ-BUD z Radomia za 517.520,66 zł.

4)Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej – firma Zwierzchowski z Mysiadła za 362.688,64 zł.

5)Budowę sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach – firma JR-SANBUD z za 134.557,67 zł.

6)Budowę sieci wodociągowej w ul. Złotej Rybki w Regułach – firma Grądzki z Gołkowa za 23.808,79 zł.

7)Budowę sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy – firma Zwierzchowski z Mysiadła za 88.590,36 zł.

8)Budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych – firma JOTKA-BUD z Warszawy za 356.000 zł.

9)Opracowanie dok. projektowej na przebudowę dróg (ul. Sienkiewicza, Nowowiejska,  Granicka, Bankowa w Komorowie, Wspólna, Wendy, Cisowa, Lawendowa, Dziewanny, Cyprysowa, Nałkowskiej, Kalinowa w Granicy, Wandy, Sasanek, Magnolii w Nowej Wsi, Studzienna w Opaczy-Kolonii) – firma INWESTOR KONIN z Konina za 135.300 zł.

10)Opracowanie dok. projektowej na budowę ścieżek rowerowych w ul. Poniatowskiego, Kasztanowej, Borowskiego w Michałowicach Wsi, Parkowej w Opaczy Małej, Środkowej i Ryżowej w Opaczy-Kolonii – firma STUDIO LARGO z Rozalina za 137.052,75 zł.

2.Prowadzone jest postępowanie przetargowe na:

1)Przebudowę ul. Krótkiej w Michałowicach.

2)Przebudowę ul. Wandy, Heleny, Wiśniowej, Wiosennej, Kwiatowej  w Nowej Wsi.

3)Przebudowę ul. Sportowej i Miodowej w Komorowie.

4)Przebudowę ul. Kalinowej w Granicy.

5)Przebudowę ul. Poniatowskiego – etap I w Michałowicach Wsi.

6)Rozbudowę parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach.

7)Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej w Komorowie.

8)Budowę kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach.

9)Odwodnienie ul. Skowronków i Słowików w Pęcicach Małych.

10)Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg: ul. Cynamonowa, Śliwkowa, Orzechowa, Reja w Granicy, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi

3.Zakończono:

1)Budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych.

2)Budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego o Parkowej w Michałowicach Wsi.

3)Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jagodowej w Granicy.

4)Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odnodze ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii.

5)Przebudowę ul. Gościnnej i Długiej – etap I w Granicy.

6)Przebudowę ul. Raszyńskiej – etap III w Michałowicach.

7)Przebudowę ul. Sosnowej w Opaczy-Kolonii.

8)Przebudowę ul. 3 Maja – etap III w Komorowie.

9)Przebudowę ul. Widok w Michałowicach.

10)Przebudowę ul. Targowej w Opaczy Małej.

11)Przebudowę rowu U-1 – etap I.

12)Zamianę rowu na rurociąg w ul. Prusa w Regułach.

13)Budowę odwodnienia w ul. Rodzinnej – etap I w Sokołowie.

14)Budowę 3 oddziałowego przedszkola w Michałowicach.

15)Przebudowę pomieszczeń w szkole w Nowej Wsi.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.27 maja aktem notarialnym Rep. A. 4874/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo własności do działki ewid. nr 151/1, położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej część ul. Grabową.

2.27 maja aktem notarialnym nr Rep. A. 4871/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Wspólnota Gruntowa wsi Nowa Wieś ustanowiła nieodpłatnie na okres 21 lat, na rzecz Gminy Michałowice prawo użytkowania części działki ewid. n 404/2 w Nowej Wsi, w celu zagospodarowania terenu i budowy odwodnienia.

3.17 czerwca została zawarta na okres 3 lat umowa dzierżawy części działki ewid. nr 654 w Granicy, na powiększenie ogrodu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej.

4.17 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa z powództwa Gminy Michałowice  o ustalenie, że Skarb Państwa był właścicielem nieruchomości położonej w Michałowicach przy ul. 11 listopada, stanowiącej działkę ewid. nr 484, na dzień 27.05.1990 r.

5.30 czerwca aktem notarialnym Rep. A. 6122/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła nieodpłatnie prawo własności do działki ewid. nr 161/3, położonej w Regułach, stanowiącej część drogi wewnętrznej.

6.30 czerwca aktem notarialnym Rep. A. 6127/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła nieodpłatnie prawo własności do działek ewid. nr 166/1 i 166/6, położonych
w Opaczy-Kolonii, stanowiącej część ul. Mokrej.

7.06 lipca Gmina Michałowice podpisała porozumienie z Wspólnotą Gruntową wsi Granica dotyczące sposobu zagospodarowania poszczególnych części działki ewid. nr 101/4 w Granicy, będącej własnością Wspólnoty Gruntowej.

8.06 lipca została zawarta na okres kolejnych 3 lat umowa dzierżawy części działki ewid. nr 1249 w Komorowie w celu prowadzenia księgarni.

9.03 sierpnia aktem notarialnym Rep. A. 2036/2015 przed notariuszem Karoliną Wolf-Głaczkowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Pani Małgorzata Twardowska ustanowiła nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Michałowice prawo użytkowania części działki ewid. nr 403, położonej w Granicy, na realizację zadania drogowego.

10.11 września aktem notarialnym Rep A. nr 7806/2015, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice ustanowiła na rzecz Orange Polska S.A. służebność przesyłu na części działki ewid. nr 628/16 w Regułach.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ponownym rozpatrzeniu utrzymał w mocy swoją własną decyzję odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 112,0ha z wnioskowanych ok. 129,3ha) położonych w Sokołowie i Suchym Lesie. W związku z tym Wójt Gminy wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Ministra.

2.Wnioski dotyczące projektów planów dla obszarów „Michałowice-Wieś”, „Opacz Mała” i „Pęcice, Sokołów” są obecnie ponownie rozpatrywane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do Urzędu Gminy wpłynęły trzy pisma z Ministerstwa żądające m.in. przekazania danych na temat zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze na terenie całej Gminy po 2006 r., pomimo tego, że w materiałach przesłanych w styczniu br. Wójt Gminy informował, że ostatnia taka zgoda wydana była właśnie w 2006r. Zakres żądanych informacji i wyjaśnień powoduje jednak, że są one nadal kompletowane przez autorów projektów planów.    

3.Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiany nie dotyczyły ustaleń i obszarów mogących mieć bezpośredni wpływ na teren gminy.

4.Wójt Gminy zgłosił wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie. Prosił o respektowanie ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla terenów graniczących z obszarem sporządzania projektu zmiany planu.

 

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

 

Zorganizowano:

1.      Festyn Dni Gminy Michałowice 21 czerwca 2015 r. w Granicy.

2.      Aktywne Wakacje na czterech strefach rekreacji od 29 czerwca 2015 r. do 27 sierpnia 2015 r.  

3.      Uroczystości 71. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach 2 sierpnia 2015 r.

4.      Dożynki Gminne 30 sierpnia 2015 r. w Michałowicach.

5.      Rozpoczęto szczepienia przeciw grypie dla seniorów z Gminy Michałowice.

                               

Współorganizowano:  3 zawody wędkarskie w Nowej Wsi.

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

warsztaty kreatywnej pracy z bajką, 15 imprez kulturalno-integracyjnych, 6 wycieczek  krajoznawczych, zajęcia sportowe dla dzieci, warsztaty budowania łodzi, 2 wejścia do matecznika Mazowsza. 

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.Zakończono rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Placówki gminne przyjęły wszystkie zgłoszone dzieci.

2.W maju zostały zatwierdzone arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny. Zarówno w Michałowicach jak i w Nowej Wsi wzrasta liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, dlatego też większa będzie liczba oddziałów i zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

3.19 maja w komorowskiej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona.

4.13 czerwca w Przedszkolu w Michałowicach rodzice razem z dziećmi wspólnie bawili się na festynie rodzinnym.

5.W czerwcu Gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych dla wszystkich szkół, w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 15 września br.

6.W czerwcu odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na którym omówiono bieżące sprawy, organizację nowego roku szkolnego i plany remontów podczas wakacji.

7.Zostały ogłoszone wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2015. Uczniowie naszych szkół podstawowych osiągnęli bardzo wysokie wyniki zajmując II miejsce w kraju.

8.Uczniowie naszych szkół gimnazjalnych na egzaminie gimnazjalnym byli najlepsi w powiecie pruszkowskim, przekroczyli także średnie wojewódzką i krajową.

9.Nasi maturzyści natomiast osiągnęli II miejsce w powiecie pruszkowskim, ustępując jedynie LO im. Kościuszki w Pruszkowie.

10. W czerwcu odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej awans nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli i wszyscy stali się nauczycielami mianowanymi.

11.We wszystkich placówkach podczas wakacji odbywały się niezbędne remonty.

12.27 sierpnia odbyło się  spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, na którym omówiono przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.

13.Przedszkole w Michałowicach od września rozpoczęło nowy rok szkolny powiększone o nowo wybudowane sale zajęć dla 3 grup dzieci.

14.Od 1 maja br.  do 15 września br., pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 15 konkursów ofert  i 2 postępowania przetargowe  dla placówek oświatowych.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. W dniach 1-3 maja 20 uczestników projektu „Aktywnie do rozwoju” uczestniczyło w wyjeździe do miejscowości Iwaniska.
 2. Zrealizowano następujące programy profilaktyczne: „Saper”  dla trzech V klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Michałowicach oraz „Efektywność nastolatka” dla kl. I LO   w Zespole Szkół Ogólnokształcących
 3. W ramach projektu  „Akademia Dobrego Rodzica” odbył się majowy piknik warsztatowy (warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty stolarskie dla rodziców ),  oraz spotkanie nt. „Rozwód rodziców oczami dziecka.
 4. W ramach projektu „Wolontariusz - Animator” odbyło się spotkanie edukacyjne na temat pierwszej pomocy oraz  warsztat tworzenia baniek mydlanych i malowania buziek.
 5.  W dniach 19-22.05.2015 r. Wojewoda Mazowiecki przeprowadził kontrolę dotyczącą opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 6. 07 i 14.06.2015 odbyły się spotkania edukacyjne pt.  „Wakacje  czas odpowiedzialnego wypoczynku – zagrożenia dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym” 
 7. W  czerwcu rozpoczęto realizację projektu „Aktywnie do setki”  w ramach współpracy z Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 8. 19  czerwca odbyło się uroczyste spotkanie na zakończenie projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju”.
 9. W miesiącach lipiec- sierpień zorganizowano wyjazd kolonijny dla grupy 22 dzieci .
 10. W dniach 15-30.08.2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” zorganizowano workcamp  w ramach którego 7 wolontariuszy z 5 krajów pracowało z dziećmi podczas półkolonii .
 11.  W dniach 17 -21 sierpnia  oraz 24-28 sierpnia zorganizowano półkolonie dla 36 dzieci.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

1.Gmina realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"  w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, obecnie trwają:

1) bieżąca ewaluacja i monitoring projektu,

2) przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej w zakresie możliwości wykorzystania powstałych oszczędności w ramach projektu na rozszerzenie projektu o: zakup dodatkowych komputerów dla jednostek podległych, zakupu dodatkowego pakietu szkoleniowego, podjęcie dodatkowych działań promocyjnych.

2.Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z 40 gminami Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego.  Obecnie trwają:

1)prace projektowe planowanego przebiegu funkcjonalnego budowy dróg rowerowych,

2)uzgodnienia formalne możliwości podpisania porozumienia partnerskiej współpracy w zakresie wspólnej realizacji połączeń komunikacyjnych (tzw. dróg rowerowych) z Gminami: Piastów, Pruszków, Brwinów, Nadarzyn.

3.Ukończono finansowe rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dotacji wpłynęła do budżetu Gminy Michałowice.

4.Gmina przygotowuje aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku”. Obecnie trwają:

1)analiza ilościowa i jakościowa badania ankietowego prowadzonego wśród mieszkańców Gminy Michałowice w dniach 3-31sierpania 2015 roku,

2)spotkania konsultacje z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowywanego dokumentu,

5.Gmina realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Obecnie trwają:

1)uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie odstąpienia od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w zakresie niezbędnym do realizacji PGN,

2)działania informacyjno-promocyjne dotyczące udziału dofinansowania PO IŚ 2007-2013   w przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej,

3)dostosowania WPF Gminy Michałowice do działań przewidzianych do realizacji w PGN

4)procedowanie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu PGN przez Radę Gminy Michałowice,

6.W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Turystyka. Obecnie trwają:

1)finalne prace dot. zakresu rzeczowego projektu,

2)finalne prace dot. rozliczenia finansowego projektu,

3)działania informacyjno-promocyjne dotyczące udziału finansowania ze środków UE
w ramach RPO WM 2007-2013,

 

Data publikacji: 24.09.2015 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2015 13:01
Wyświetleń: 113
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta