Urząd Gminy Michałowice
21.05.2010 11:45

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 17.03.2010r. do 14.05.2010r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

 1. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych i pionowych na terenie gminy Michałowice. Podpisano umowę z firmą "PLANETA" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zdziarska 21, na kwotę 63 812,10 zł.
 2. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: prefabrykacji podbudowy betonowej. Podpisano umowę z Panem Zenonem Pietruszka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Transport – Sprzęt – Roboty Drogowe, Pruszków ul. Lipowa 9/29, na kwotę 55 144,00 zł
 3. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: remontu tłuczniem kamiennym i betonowym oraz destruktem: ul. Szara, Borowskiego w Michałowicach Wsi; ul. Jedliny, Osieckiej; ul. Południowa, Niecała, Tęczowa w Komorowie Wieś; ul. Kuropatwy w Pęcicach Małych; ul. Torfowa w Regułach; ul. Gromadzka, ul. Wąska, Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie; ul. Wąska w Pęcicach; ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie; ul. boczna od ul. Jesionowej, ul. Rumuńska w Michałowicach Osiedlu; ul. Szara w Opaczy Małej; ul. bez nazwy boczna od ul. Brzozowej Nowa Wieś".  
 4. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: remontu chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice.
 5. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i gresami ulic: Polna, Myśliwska, Różana, Wrzosowa w Komorowie Wsi; Studzienna, Makowa w Opaczy Kolonia; Tulipanów w Nowej Wsi; Żwirki i Wigury, Jaśminowa w Michałowicach Osiedlu.
 6. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji zieleni wysokiej i niskiej oraz robotach porządkowych – ogródki jordanowskie na terenie Gminy Michałowice. Podpisano umowę z Jolantą Generalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usług Wielobranżowych – Jolanta Generalczyk, z siedzibą w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 13, na kwotę brutto 190 429,93 zł
 7. Podpisano umowę na remont oświetlenia Pomnika Powstańców Warszawy w Pęcicach z Panem Piotrem Gielecińskim prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą „ENERGO-MIX” wynagrodzenie w wysokości do: 28 637,42 zł plus podatek VAT 22% 6 300,23 zł, tj. do kwoty brutto: 34 937,65zł, za realizację przedmiotu umowy do dnia 15.07.2010r.,
 8. Podpisano umowę na obsługę odbiorców ścieków z terenu Michałowic i Reguł z firmą „WODROL”-PRUSZKÓW S.A. na kwotę netto 45 000 zł netto plus podatek VAT 22% w wysokości 9 900 zł tj. 54 900 zł brutto na okres 01.04.2010r. do 31.12.2010r.,
 9. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Zgody w Michałowicach Wsi i w Parku przy ulicy Wiejskiej w Regułach, z panem Ryszardem Kiesiem prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą Instalatorstwo Elektryczne „Kieś”, wynagrodzenie w wysokości do: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100 gr.) plus podatek VAT 22% 3 080,00zł tj. do kwoty brutto: 17 080,00zł w tym dokumentacja na: ul. Zgody na kwotę 9 150,00zł, na Park w Regułachna kwotę 7 930,00 zł, za realizację przedmiotu umowy do dnia 31.07.2010r.,
 10. Podpisano na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Komorowie Wsi, z panem Marcinem Tadzikiem prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą „ATM” wynagrodzenie w wysokości do: 25 008,21 zł plus podatek VAT 22% 5 501,81 zł, tj. do kwoty brutto: 30 510,02 zł za realizację przedmiotu umowy do dnia 31.08.2010r.,
 11. Wszczęto postępowania bez stosowani ustawy na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ulicach: ul. boczna od Brzozowej w Nowej Wsi, ul. boczna od Głównej w Nowej Wsi, ul. Zachodnia w Opaczy Kolonia, ul. Tęczowa Komorów Wieś, ul. Michała w Regułach, zapytanie o cenę, składanie ofert do dnia 18.05.2010r.


Z zakresu inwestycji i remontów:

 1. Wprowadzono wykonawcę na roboty związane z modernizacja i przebudową dróg:
  1. ul. Szkolnej w Michałowicach,
  2. ul. Turystycznej w Komorowie Wsi.
 2. Wprowadzono wykonawcę na roboty związane z budową sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Granicy.
 3. Wszczęto postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy:
  1. budowy zespołu boisk Orlik 2012,
  2.  modernizacji placu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi,
  3. budowę sieci wodociągowej w ul. Skośnej, Kochanowskiego, Nałkowskiej w Granicy.
 4. Zakończono prace związane z przebudową ul. Sportowej w Michałowicach.


Z zakresu geodezji i rolnictwa:

 1. Odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie z wniosku Gminy w sprawie o wykonanie spisu inwentarz spadku po pani Sawickiej mieszkance Reguł, gdzie Gmina została zobowiązana przez Sąd do wykonania testamentów.
 2. Odbyły się dwa posiedzenia Sądu Rejonowego w sprawie z wniosku Rejonowej Spółdzielni „S.Ch.” Michałowiczanka o zasiedzenie dz. ew. nr 477/3 w obr. Komorów Osiedle. Ostatecznie odroczono sprawę bezterminowo. Sąd poprosił Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz Archiwum Państwowe o przedstawienie dokumentów z lat1972-1975 dotyczących decyzji znajdującej się w aktach.
 3. Wysłane zostały trzy wnioski do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie windykacji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości znajdujących się w Komorowie.
 4. Na skutek odwołania Okręgowego Związku Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców od ostatecznej decyzji Wójta Gminy zatwierdzającej podział dz. ew. nr 445/7 w Komorowie Wsi w celu poszerzenia ul. Turystycznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło o uchyleniu decyzji Wójta Gminy w całości uzasadniając swoją decyzję brakiem w aktach sprawy postanowienia opiniującego zgodność podziału przedmiotowej nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział w aktach było takie postanowienie a Gmina jako organ nie ma możliwości odwołania się od decyzji SKO, wydana została taka sama decyzja o podziale nieruchomości. Decyzja stała się już ostateczna.


Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 1. W dniu 11 maja br. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w gminach i miastach województwa mazowieckiego z przedstawicielami Wydziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego. Podczas spotkania przedstawiciele Wojewody poinformowali o reorganizacji struktur Urzędu odpowiedzialnych za kontrolę zgodności z prawem uchwał planistycznych podejmowanych przez Rady Gmin i Miast z obszaru całego województwa. Z przekazanych informacji wynika m.in., że likwidacji uległ Wydział Rozwoju Regionalnego do tej pory odpowiedzialny za kontrolę uchwał, a jego funkcje przejął Wydział Prawny. Przedstawiciele Wydziału Prawnego przedstawili też swoją wizję (różną od dotychczasowej) prowadzenia nadzoru prawnego nad uchwałami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, poinformowali również o przyjętych nowych zasadach tego nadzoru, polegających m.in. na wskazywaniu na pewne niezgodności z prawem podejmowanych uchwał, pisaniu orzeczeń nadzorczych lub składaniu skarg do WSA po upływie terminu na wydanie orzeczenia nadzorczego. W trakcie spotkania zwrócono również uwagę na sposób rozpatrywania uwag do projektów planów i studiów zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie w formie zarządzenia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta podanego do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danej gminy) oraz o bezwzględnej konieczności powtórzenia procedur w niezbędnym zakresie (co najmniej ponowne wyłożenie do publicznego wglądu zmienionej dokumentacji) w przypadku znacznych i daleko idących zmian projektów planów i studiów w wyniku uwzględnienia uwag do nich złożonych.     
 2. W dniu 12 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie z projektantami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice poświecone rozstrzygnięciu sposobu rozpatrzenia uwag do projektu Studium. Na spotkaniu zapoznano się z przedstawionym przez projektantów wstępną propozycją ich rozpatrzenia. W związku z nową sytuacją, jaka zaistniała po spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego i kolejnym spotkaniu w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, które odbyło się 20 maja br. ustalono, że ostateczna wersja wykazu uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z propozycją ich rozpatrzenia zostanie przygotowana do połowy czerwca br.
 3. Od 17 maja do 7 czerwca br. będą wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice (plan tzw. „opłotków” i plan terenu szkoły w Nowej Wsi/Granicy). Ogłoszenia o tym zostały zamieszczone w prasie lokalnej, BIP i na tablicach ogłoszeń.
 4. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 28 kwietnia br. wydał trzy decyzje o wpisaniu układu urbanistycznego trzech części osiedla i wsi Komorów do rejestru zabytków. Pomimo braku jakichkolwiek wytycznych co do tego, kto ma się zająć podaniem ich do publicznej wiadomości Wójt Gminy postanowił umieścić je w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie osiedla i wsi Komorów oraz w budynku Urzędu Gminy. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło 12 maja, co oznacza, że strony postępowania (właściciele nieruchomości położonych w obszarze objętym decyzjami) miały czas do 26 maja na złożenie odwołania od nich.    
 5. Wójt Gminy Michałowice bez uwag zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru Okopowa. Projekt uwzględniał wszystkie wnioski złożone do niego przez władze gminy i nie kolidował z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Reguł.  
 6. Wójt Gminy Michałowice negatywnie zaopiniował projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn. Negatywna opinia była konsekwencją niezrealizowania wniosków złożonych do tego dokumentu. W szczególności dotyczyła propozycji przeznaczenia terenów w Wolicy, w rejonie centrum handlowego Maximus pod zabudowę handlową i usługową o dużej intensywności oraz – również intensywną – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (sic!). Jednocześnie w ustaleniach tego dokumentu znalazły się odniesienia do, wielokrotnie negowanych przez władze gminy Michałowice, połączeń (zjazdów) z projektowanej trasy szybkiego ruchu tzw. „Paszkowianki” w kierunku północnym, w stronę Komorowa i Suchego Lasu.
 7. Wójt Gminy Michałowice nie uzgodnił projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica nad Utratą w gminie Nadarzyn wskazując m.in. na nieuwzględnienie wniosków złożonych wcześniej do tego planu oraz niezgodność ustaleń projektu planu z obowiązującym studium gminy Nadarzyn. Projekt planu dotyczy wprowadzenia intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej po północnej stronie drogi Strzeniówka – Wolica (w kierunku centrum Maximus) – obecnie na tym terenie dominują „kłady”.


Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

 1. 25 kwietnia 2010r. – I koncert z cyklu VII Muzyczny Maj w Michałowicach w wykonaniu Vadima Brodskiego grającego na skrzypcach oraz Romana Peruckiego grającego na organach.
 2. Podpisano umowy z ZHP, UKS Komorów i UKS Nowa Wieś na dotacje celowe.
 3. Zorganizowano wyjazd drużyny siatkarzy  reprezentujących Gminę Michałowice do Leszna w dniu 21 marca 2010r. na Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych MAZOVIA CUP 2010 w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza.

Współorganizowano:

 1. 25 marca w świetlicy w Nowej Wsi odbyło się spotkanie wielkanocne współorganizowane przez miejscową Radę Sołecką oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 2. 27 marca w świetlicy w Regułach odbyło się spotkanie wielkanocne współorganizowane przez miejscową Radę Sołecką.
 3. 9 kwietnia w świetlicy w Opaczy Kolonii odbyło się wielkanocne spotkanie Koła nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opaczy Kolonii.
 4. 10 kwietnia w ZSO w Komorowie odbyło się spotkanie wielkanocne współorganizowane Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 5. 24-25 kwietnia wyjazd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Reguł do Krakowa, Wieliczki i Łagiewnik.
 6. 25 kwietnia z Kołem Wędkarskim zorganizowano zawody wędkarskie w Nowej Wsi.   


Ponadto z funduszu sołeckiego Opaczy Kolonii zorganizowano:

 1. Program edukacyjny Kropla, grudka, łyk – impreza o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w dniu 13 kwietnia w świetlicy w Opaczy Kolonii
 2. Przedstawienie Małpka Tiki w krainie Afryki w dniu 30 kwietnia w świetlicy w Opaczy Kolonii.


Z zakresu gminnej oświaty

 1. W szkole w Michałowicach 2 kwietnia br. odbyły się uroczystości związane z piątą rocznicą śmierci Jana Pawła II – patrona szkoły podstawowej.
 2. W związku z tragedią smoleńską we wszystkich szkołach odbyły się apele oddające hołd poległym. Uczniowie i pracownicy wzięli liczny udział we mszach żałobnych i pogrzebie mieszkańca naszej Gminy.
 3. 8 kwietnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do pisania sprawdzianu dla 6-klasisty, a w dniach od 27 do 29 kwietnia uczniowie III klas gimnazjalnych zdawali egzaminy z wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języków obcych.
 4. W kwietniu odbywały się szkolne konkursy „Wiedzy o Fryderyku Chopinie”.
 5. Dyrektorzy szkół opracowali projekty organizacyjne szkół na nowy rok szkolny.
 6. 14 maja został rozstrzygnięty gminny Konkurs recytatorski na temat twórczości Fryderyka Chopina. Gminne uroczystości z wręczaniem nagród odbyły się w szkole w Nowej Wsi z udziałem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.


Z zakresu pomocy społecznej

 1. W dniach 31.03.2010 – 2.04.2010 przekazano podopiecznym GOPS, 65 paczek żywnościowych pozyskanych w ramach akcji koordynowanej przez Stowarzyszenie K40 ”Podziel się z Sąsiadem” oraz 20 paczek pochodzących z darów firmy DUO-TEST
 2. 16 kwietnia 2010 zaakceptowano wniosek o płatność końcową projektu „Aktywnie do rozwoju” realizowanego ze środków EFS w 2009 r.
 3.  19 marca 2010 r. otrzymano informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu „ Aktywnie do rozwoju” na rok 2010r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej
 4. Od 20 marca do 2 kwietnia prowadzono akcję „Świąteczna kartka”   12 wolontariuszy GOPS przygotowało   100 kartek, które zostały przekazane wraz z życzeniami świątecznymi osobom samotnym
 5. Udzielono wsparcia organizacyjnego inicjatywie rodzinnego sprzątania, której inicjatorem jest Pani Marta Łukaszewicz

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych

 1. Kontynuowano realizację rzeczowej fazy projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”.
 2. Kontynuowano realizację inwestycji złożonej do dofinansowania w ramach wniosku aplikacyjnego na przebudowę ulicy Szkolnej w Michałowicach (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011).  
 3. Kontynuowano przygotowania do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WM, Priorytet 4, Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Gmina przygotowuje wniosek aplikacyjny na realizację inwestycji polegającej na kompleksowej modernizacji źródeł ciepła w szkołach gminnych połączonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przygotowywany jest również wniosek polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. W okresie sprawozdawczym przyjmowano umowy podpisywane przez mieszkańców. Do 14.05 planowane jest zakończenie etapu podpisywania umów z zainteresowanymi mieszkańcami, zaś przygotowanie wniosku aplikacyjnego do końca czerwca.
Data publikacji: 21.05.2010 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Zofia Idzikiewicz