Urząd Gminy Michałowice
07.12.2015 17:34

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 16.09.2015 r. do 04.12.2015 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie uzupełniające na „Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2015”. Podpisano umowę uzupełniającą z Panią Jolantą Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk Otrębusy,
ul. Wiejska 13 na kwotę 167 724,00 zł.

2.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na modernizację oświetlenia ulicznego wymianę szafek sterujących, wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Podpisano umowę z firmą „ENERGO-MIX” Piotr Gieleciński, Łoś ul. Prażmowska 42d na kwotę 388 199,76 zł.

3.Podpisano umowę na remont budynków komunalnych z zasobu mieszkaniowego gminy z Stanisławem Kowalewskim prowadzącym działalność pod nazwą STANBUD Adamowizna, ul. Daniela 4 na kwotę  127 490,20 zł.

4.Podpisano umowę uzupełniającą na wymianę i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z firmą „ENERGO-MIX” Piotr Gieleciński, Łoś ul. Prażmowska 42d na kwotę 117 179,71 zł.

5.Podpisano umowę o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej na kwotę brutto 36 900,00 zł (okres umowy 16.09.1015 r. do 31.12. 2017 r.)  upoważniającą Spółkę Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 151/25, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz przedstawienia propozycji optymalizacji warunków dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2017 r. 

6.Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Michałowice”.

7.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją i grysami na terenie Gminy. Podpisano umowę z firmą COMPLEX Józef Wieteska,  Domaniewek 18, na kwotę 74 000,00 zł,      

8.Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji komputerowej ewidencji dróg Gminy Michałowice z Biurem Badawczo – Projektowym Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” , Warszawa, ul. Jagiellońska 78 na kwotę 29 500,00 zł.

9.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu uzupełniającego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. Podpisano umowę z firmą „FAL – BRUK”
Sp. z o. o., Sp. komandytową ul. Sarabandy 42, Warszawa, na kwotę 239 978,28 zł. 

10.Rozstrzygnięto postępowanie na remont ulic i nawierzchni bitumicznej. Podpisano umowę z firmą MABAU POLSKA z siedzibą w Szymanowie ul. Alternatywy 9, na kwotę 752 434,69 zł

11.Rozstrzygnięto postępowanie na równanie i profilowanie dróg na terenie  gminy Michałowice. Podpisano umowę z firmą MARGARET Małgorzata Barczak Stara Wieś ul. Grodziska 21, na kwotę 43 597,50 zł,

12.Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na obsłudze, konserwacji i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, związana z ciągłą dostawą wody do odbiorców oraz wymiana wodomierzy na terenie gminy Michałowice w okresie 01 grudzień 2015 – 31 grudzień 2017.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.      Podpisano umowy na:

1)Przebudowę ul. Wiśniowej w Nowej Wsi – firma ROKOM z Warszawy za
489.043,29 zł.

2)Przebudowę ul. Kwiatowej w Nowej Wsi – firma MARGOT z Warszawy za
158.946,84 zł.

3)Przebudowę ul. Sportowej w Komorowie – firma FAL-BRUK z Warszawy za
573.180 zł.

4)Przebudowę ul. Kalinowej w Granicy – firma FAL-BRUK z Warszawy za 262.605 zł.

5)Przebudowę ul. Poniatowskiego – etap I w Michałowicach Wsi – firma EFEKT z Warszawy za 282.900 zł.

6)Rozbudowę parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach – firma ROKOM z Warszawy za 183.520,81 zł.

7)Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w odnodze ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii – firma SATINEX z Sochaczewa za 238.476,05 zł.

8)Budowę sieci kanalizacyjnej w Al. Topolowej w Michałowicach – firma WOD-KAN z Pruszkowa za 480.000,29 zł. zł.

9)Budowę kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach – firma SANTINEX z Sochaczewa za 560.641,66 zł.

10)Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg: ul. Cynamonowa, Śliwkowa, Orzechowa, Reja w Granicy, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi – firma STUDIO LARGO z Rozalina za 135.915 zł.

2.Prowadzone jest postępowanie przetargowe na:

1)Przebudowę ul. Łąkowej w Nowej Wsi.

2)Przebudowę ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie.

3)Przebudowę ul. Warszawskiej – etap I w Granicy.

4)Przebudowę ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii.

5)Modernizację SUW Komorów.

6)Budowę świetlicy w Granicy.

3.Zakończono:

1)Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej.

2)Budowę sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach.

3)Budowę sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy.

4)Budowę sieci wodociągowej w ul. Złotej Rybki w Regułach.

5)Budowę świetlicy wiejskie w Pęcicach Małych.

6)Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi.

7)Opracowanie dok. projektowej na przebudowę dróg (ul. Sienkiewicza, Nowowiejska,  Granicka, Bankowa w Komorowie, Wspólna, Wendy, Cisowa, Lawendowa, Dziewanny, Cyprysowa, Nałkowskiej, Kalinowa w Granicy, Wandy, Sasanek, Magnolii w Nowej Wsi, Studzienna w Opaczy-Kolonii.

8)Opracowanie dok. projektowej na budowę ścieżek rowerowych w ul. Poniatowskiego, Kasztanowej, Borowskiego w Michałowicach Wsi, Parkowej w Opaczy Małej, Środkowej i Ryżowej w Opaczy-Kolonii.

9)Budowę kładki pieszo-rowerowej przez rz. Raszynkę.

10)Przebudowę ul. Radosnej w Michałowicach.

11)Przebudowę ul. Daktylowej w Opaczy-Kolonii.

12)Przebudowę ul. Krótkiej w Michałowicach.

13)Przebudowę ul. Wandy i Heleny w Nowej Wsi.

14)Przebudowę ul. Wiosennej w Nowej Wsi.

15)Przebudowę ul. Prusa w Komorowie.

16)Przebudowę ul. Miodowej w Komorowie Wsi.

17)Budowę odwodnienia w ul. Słowików i Skowronków w Pęcicach Małych.

18)Przebudowę rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi.

19)Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Bodycha na odcinku od ul. Prawniczej w Opaczy-Kolonii do ul. Regulskiej w Regułach.

 

 

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.12.11.2015 r. aktem notarialnym Rep. A. 18833/2015 przed notariuszem Katarzyną Kowalską-Paliszewską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Gmina Michałowice ustanowiła służebność gruntową na działce ewid. nr 208/2, położonej w Sokołowie, na rzecz firmy Kewstoke Sp. z o.o.

2.12.11.2015 r. aktem notarialnym nr Rep. A. 9845/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Michałowice własność działek ewid. nr 628/4, 628/6 i 628/12, położonych w Regułach, na cele związane z budową obiektów oświaty, kultury i ochrony zdrowia.

3.27.11.2015 r. aktem notarialnym Rep. A. 7319/2015 przed notariuszem Anną Marią Kupis-Serafin w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Michałowice prawo własności działek ewid. nr 126/3 i 131/1, położonych w Komorowie, na których znajduje się zbiornik wodny, na cele rekreacyjne.

4.02.12.2015 r. aktem notarialnym Rep. A. 10475/2015 przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice nabyła prawo własności działki ewid. nr 41/3, położonej w Regułach, stanowiącej część ul. Kraszewskiego.

5.27.11.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z wniosku Gminy Michałowice o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 202 w Nowej Wsi. Podczas rozprawy odbyło się przesłuchanie kolejnych dwóch świadków w sprawie zasiedzenia.

 

 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 

1.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ponownym rozpatrzeniu utrzymał w mocy swoją własną decyzję odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III położonych w Pęcicach i Sokołowie. W związku z tym Wójt Gminy wniósł skargę na decyzję Ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

2.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ponownym rozpatrzeniu uchylił własną decyzję odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III położonych w Opaczy Małej i wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia całości wnioskowanych gruntów.

3.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ponownym rozpatrzeniu uchylił własną decyzję odmawiającą wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III położonych w Michałowicach-Wsi i wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia całości wnioskowanych gruntów.

4.Wójt Gminy wystosował pismo do Wydziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego z prośbą o oficjalną i ostateczną interpretację obowiązujących przepisów dotyczących konieczności zawieszenia procedur planistycznych dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego do czasu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem nowych Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego.

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

1.      Koncert i Piknik patriotyczny 11 listopada 2015 r. na terenie kościoła w Michałowicach.

2.      2 spotkania w ramach Uniwersytetu Wszelkiego wieku w dniach 25 listopada i 2 grudnia 2015 r.  

3.      Turniej MAZOVIA CUP w koszykówce 28 listopada 2015 r. .

 

Współorganizowano:

Rajd po Kamienistej Drodze 1 października 2015 r., Dzień Seniora 18 października 2015 r., otwarcie wystawy „Gmina Michałowice – cztery pory roku” 20 listopada 2015 r.

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

8 przedstawień dla dzieci, 3 warsztaty dla dzieci, 3 koncerty okolicznościowe, 7 pikników  kulturalno-integracyjnych, 5 spotkań tematycznych,  4 zabawy kulturalno-integracyjne.

 

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.14 października w Przedszkolu w Michałowicach odbyła się uroczystość z okazji oddano do użytku  nowej części przedszkola.

2.W październiku we wszystkich szkołach podstawowych odbyły się ślubowania uczniów klas I.

3.30 października odbyło się posiedzenie Komisji przyznającej stypendia i. Jana Pawła II wyróżniającym się studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. Przyznano 19 stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia.

4. Wszystkie szkoły skorzystały z rządowego programu „Książki naszych marzeń” uzyskując 2 170 zł dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

5.Wszystkie szkoły aplikują do Narodowego Programu Czytelnictwa, w ramach którego można uzyskać 12 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Zbiorczy wniosek dla placówek gminnych został złożony w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

6.Od 16 września br.  do 4 grudnia br., pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 10 konkursów ofert  i 4 postępowania przetargowe  dla placówek oświatowych.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. Zrealizowano 12 programów profilaktycznych w szkołach: „Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu”, „Wiedza na temat szkodliwości alkoholu jako czynnik wpływający na zmniejszenie demoralizacji wśród uczniów”, „ Zachowania  ryzykowne,  skutki społeczne i prawne”, „Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu”, „Sztuka Podejmowania decyzji jako profilaktyka uzależnień”, „ Moda na dopalacze i inne substancje psychoaktywne – skutki społeczne, zdrowotne i prawne”, „Zintegrowany program z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji”, „ Dopalacze dlaczego tak groźne? Jak nie dać się wciągnąć w pułapkę”, „Przeciw narkotykom- ku  afirmacji życia”, „Potrafię być sobą”,  Odmów – nie bierz”, „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”.
 2. 13 i 14 listopada przeprowadzono szkolenie z zakresu realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”  dla nauczycieli klas 0 – IV  Zespołu Szkół w Michałowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, łącznie 22 osoby.
 3. W dniach 16 listopada oraz 4 grudnia zrealizowano program profilaktyki pierwszorzędowej dla przedszkolaków.
 4. We wrześniu i październiku odbył się cykl spotkań informacyjnych z seniorami na temat wolontariatu oraz   3 spotkania integracyjne  dla wolontariuszy.
 5. W  dniach 28 i 30 października  przeprowadzono  podczas lekcji wychowawczych cykl spotkań edukacyjnych na temat wolontariatu  dla młodzieży licealnej  w LO w Komorowie.
 6. W ramach projektu Wolontariusz – Animator wolontariusze  wzięli udział w pikniku „Powitanie jesieni” w Regułach oraz w warsztacie tańców integracyjnych w dniu 14 listopada.
 7. 21 listopada przeprowadzono akcję społeczną z udziałem wolontariuszy seniorów – „Międzypokoleniowe warsztaty każdego wieku” w Opaczy - Kolonii, Michałowicach i Komorowie – wzięło udział 42 osoby. Na warsztatach powstały upominki dla wolontariuszy wyróżnionych podczas Gminnego Dnia Wolontariusza.
 8.  28 listopada  – zorganizowano Gminny Dzień Wolontariusza  w wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób, wyróżnienia wręczono 43 wolontariuszom.
 9. 26 października złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 10. Od  października ruszyły cykliczne spotkania w ramach Klubu Młodych Mam, oraz grupa wsparcia dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w Opaczy –Kolonii.
 11. W dniach 26 września oraz  21 i 28 listopada odbyły się warsztaty plastyczne w Michałowicach, Komorowie Wsi oraz w Opaczy-Kolonii.   Łącznie w warsztatach  wzięło udział 77 osób.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 

 1. Gmina realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"  w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, obecnie trwają:
 1. rozliczenie części inwestycyjnej projektu,
 2. bieżąca ewaluacja i monitoring projektu,
 3. przygotowania do Konferencji podsumowującej realizację projektu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w dniu 15 grudnia 2015 roku,
 4. procedowanie zakupu dodatkowych komputerów do ogólnodostępnych pracowni komputerowych  powstałych w ramach  projektu.
 1. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z 40 gminami Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego.  W okresie sprawozdawczym gmina podpisała Umowę Partnerskiej  współpracy z gminą miasto Pruszków, gminą miasto Piastów w zakresie wspólnej realizacji projektu w ramach ZIT. Obecnie trwają ostateczne negocjacje w zakresie podpisania kolejnego porozumienia wzajemnej współpracy z powiatem pruszkowskim.
 2. Gmina przygotowuje aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku”. Obecnie trwa ostateczna redakcja merytoryczna dokumentu Strategii.
 3. Gmina realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Obecnie trwa końcowe rozliczenie przyznanego dofinansowania.
 4. W dniu 17 listopada br. gmina Michałowice została przyjęta w poczet członków Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn, powstałej w celu możliwości realizacji działania Leader PROW 2014-2020. Obecnie trwają wspólne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, na realizację, której członkowie LGD będą ubiegać się o dofinasowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
 5. W dniu 30 października 2015 roku gmina Michałowice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dla zadania pn. „Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii”. W dniu 30 listopada 2015 roku ww. zadanie otrzymało wstępną rekomendację do dofinansowania.

 

Data publikacji: 07.12.2015 17:34
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2015 17:34
Wyświetleń: 97
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta