Urząd Gminy Michałowice
28.08.2013 11:15

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 13.06.2013r. do 23.08.2013r

Z zakresu gospodarki komunalnej:

 1. Wszczęto postępowanie na „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy”.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie na „Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i gresami”. Podpisano umowę z Panem Józefem Wieteska działającym pod nazwą „COMPLEX” z siedzibą Domaniewek 18, na kwotę 316 682,20 zł brutto.
 3.  Rozstrzygnięto postępowanie na „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym”. Podpisano umowę z Panem Józefem Wieteska działającym pod nazwa „COMPLEX” z siedzibą Domaniewek 18,  na kwotę 366 689,01 zł brutto.
 4. Rozstrzygnięto postępowanie na modernizację oświetlenia ulicznego – wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z Ryszardem Kiesiem, prowadzącym działalność pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne „Kieś”, Raszyn, ul. Nowa 19 na kwotę 55 104,00 zł brutto.
 5. Wszczęto postępowanie na remont budynków komunalnych stanowiących  zasoby Gminy Michałowice.
 6.  Rozstrzygnięto postępowanie na „Wymianę zasuw oraz hydrantów na sieci wodociągowej w utwardzonym lub nieutwardzonym pasie drogi na terenie Gminy Michałowice”. Wyłoniono wykonawcę „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty.
 7. Rozstrzygnięto postępowanie na „Wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych”. Podpisano umowę z PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą Józefów, ul. Krucza 2 na kwotę 84027,45 zł brutto.
 8. Rozstrzygnięto postępowanie na „Czyszczenie kratek ściekowych, przykanalików oraz studni kanalizacji deszczowej”. Podpisano umowę z Panem Zdzisławem Kozakiem, prowadzącym działalność  pod nazwą Zdzisław Kozak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z siedzibą Warszawa, ul. Łęgi 2 na kwotę 64 329,00 zł brutto.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

 1. Podpisano umowy na:
 2. budowę placów zabaw w Granicy,
 3. modernizację budynku po Urzędzie Gminy przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach,
 4. modernizację ul. Akacjowej i Malinowej w Opaczy- Kolonii,
 5. budowę odwodnienia w ul. Spacerowej i ul. Widok w Michałowicach.
 6. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na budowę placu Paderewskiego w Komorowie
 7. Zakończono:
 8. budowę ścieżki rowerowej od budynku Urzędu Gminy  do ul. Granicznej w Regułach,
 9. ul. Tulipanów w Nowej Wsi,
 10. świetlicy wiejskiej w Komorowie przy ul. Kaliszany.


Z zakresu geodezji i rolnictwa:

 1. Gmina Michałowice aktem notarialnym Rep A 5082/2013 z dnia 18.06.2013 r. nabyła prawo użytkowania na okres 21 lat część dz. ew. 26 położonej we wsi Suchy Las od Pana Władysława Kwaśnego pod realizację inwestycji polegającej na budowie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej.
 2. Gmina Michałowice aktem notarialnym Rep A 4242/2013 z dnia 20.06.2013 r. nabyła odpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A prawo użytkowania wieczystego  gruntu stanowiącego działkę ew. nr 716/30 o pow. 0,0184 ha, położoną w Komorowie,  przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej.
 3. Gmina Michałowice aktem notarialnym Rep A 7614/2013 z dnia 10.07.2013 r. nabyła nieodpłatnie prawo własności  gruntu stanowiącego działkę ew. nr 811/21 o pow. 0,0075 ha, położoną w Opaczy-Kolonia.
 4. Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 946/DG/2013, 945/DG/2013 z dnia 31.07.2013r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości o łącznej pow. 0,8997 ha, zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie ewidencyjnym Sokołów: ul. Sąsiedzka – dz. ew. 333/2, 385/3


Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. Wójt Gminy rozpatrzył uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia”. Złożono w sumie 35 uwag, część z nich została rozpatrzona pozytywnie. W związku z tym wymagane będzie, w niezbędnym zakresie, ponowne uzgodnienie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu.
 2. Projekty planów obszarów „Michałowice-Wieś” i „Opacz Mała” są już po uzgodnieniach. Trwa wymiana korespondencji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze. Marszałek, po zaopiniowaniu wniosków przez Izbę Rolniczą, wyśle je do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W chwili obecnej nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tych sprawach. Pozytywne decyzje Ministra pozwolą na wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu.
 3. Zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. a i b ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostały do uzgodnień i opiniowania projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Aleja Kasztanowa” (koniec lipca) i „Pęcice, Sokołów” (koniec sierpnia). Równolegle przygotowywane są wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.
 4. Trwają prace projektowe nad sześcioma kolejnymi projektami planów zagospodarowania przestrzennego, wynikającymi z II fazy „Harmonogramu prac planistycznych na terenie Gminy Michałowice na lata 2011 – 2014”. Czynione są starania, by projekty tych planów zostały przekazane do uzgodnień jeszcze w tym roku.
 5. Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Plantowa. Projekt uwzględniał wnioski złożone do niego i nie kolidował z ustaleniami opracowań planistycznych Gminy Michałowice.
 6. Wójt Gminy Michałowice po raz kolejny negatywnie zaopiniował projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn. Negatywna opinia była konsekwencją niezrealizowania większości wniosków złożonych do tego dokumentu. W szczególności ponownie dotyczyła propozycji przeznaczenia terenów w Wolicy, w rejonie centrum handlowego Maximus pod zabudowę handlową i usługową o dużej intensywności oraz – również intensywną – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jednocześnie w ustaleniach tego dokumentu nie przeprowadzono żadnych analiz możliwości lokalizacji nowego zbiornika retencyjnego lub zespołu takich zbiorników na rzece Utracie w obszarze Gminy Nadarzyn w rejonie planowanych intensywnych inwestycji mieszkaniowo-usługowych i handlowych. Projekt studium zawierał błędne rozwiązania komunikacyjne na styku wsi Wolica i Sokołów. Uwzględniony został natomiast wniosek Wójta Gminy Michałowice o likwidację połączeń (zjazdów) z projektowanej trasy szybkiego ruchu tzw. „Paszkowianki” w kierunku północnym, w stronę Komorowa i Suchego Lasu.

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

 1. Festyn Dni Gminy Michałowice w dniu 23 czerwca 2013 r.
 2. Aktywne wakacje na strefach rekreacji na terenie gminy od 29 lipca 2013 r.
 3. Uroczyste obchody upamiętniające Wybuch Powstania Warszawskiego i Bitwy Pęcickiej w dniu 4 sierpnia 2013 r.

 

Współorganizowano:

 1. Piknik rodzinny we współpracy z Gminnym Przedszkolem w Michałowicach w dniu 15 czerwca 2013r. 
 2. Galę piosenki anglojęzycznej w dniu 18 czerwca 2013 r. w Szkole w Michałowicach.
 3. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi w dniu 22 czerwca 2013 r.
 4. Wyjazdy emerytów z Nowej Wsi do Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Krakowa w dniach 24 – 29 czerwca 2013r., do Sarbinowa w dniach 22 – 31 sierpnia 2013 r.
 5. Wyjazd emerytów z Opaczy Kolonii do Pragi w dniach 27-30 czerwca 2013 r. 

 

Z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii współorganizowano:

Wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w dniu 3 lipca 2013r. .

 

Z funduszu sołeckiego Nowej Wsi współorganizowano w remizie strażackiej:

Spektakl  muzyczno-taneczny pt. ”Świat Tanga” w dniu 14 czerwca 2013r..

 

Z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi współorganizowano:

Spływ kajakowy w dniu 22 czerwca 2013r.

 

Z funduszu sołeckiego Suchego Lasu współorganizowano:

Piknik integracyjny w dniu 20 lipca 2013r. 

 

Z funduszu sołeckiego Pęcic Małych współorganizowano:

Piknik integracyjny w dniu 15 czerwca 2013r.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

 1. W szkole w Michałowicach 18 czerwca odbył się koncert laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. Z rąk Wójta gminy laureaci odebrali nagrody i dyplomy.
 2. Szacunkowe średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco:
   

Część

egzaninu

Michałowice

Komorów

Nowa

Wieś

Gmina

Michałowice

Powiat

Wojewódz

two

Warszawa

Kraj

H – historia,

wos

71,3

63,4

77,1

69,8

62,5

59,9

66,4

58,0

H –  polski

74,7

68,8

79,5

73,7

67,6

64,4

71,6

62,0

M- matematyka

62,5

51,4

67,4

59,6

54,0

60,9

59,3

48,0

M- nauki przyrodnicze

71,5

66,0

71,1

69,3

64,4

61,0

67,1

59,0

Jęz.angielski  podst.

87,9

81,4

88,6

 

74,2

66,6

78,0

 

Jęz. angielski rozszerzony

75,0

61,0

76,2

 

55,6

48,4

63,1

 

Jęz. niemiecki podstawowy

80,7

93,0

92,5

 

70,4

57,3

66,7

 

Jęz. niemiecki rozszerzony

52,0

80,0

67,5

 

62,4

49,8

69,4

 

Jęz. francuzki podstawowy

 

 

57,5

 

55,0

73,9

81,8

 

Jęz. francuski rozszerzony

 

 

25,0

 

25,0

63,7

66,3

 

 

Gimnazjalistom i nauczycielom gratulujemy dobrych wyników na egzaminach.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. 15 czerwca  odbyło się  spotkanie Klubu Wolontariusza pt. „Wolontariusze sami o sobie”.
 2. 16 czerwca  22 osoby (uczestnicy projektu systemowego) wzięły udział w zwiedzaniu Stadionu Narodowego.
 3. 21 czerwca 2013 odbyło się spotkanie Klubu Wolontariusza „Niespodzianka” kończące przedwakacyjny cykl spotkań.
 4. 24 czerwca podczas konferencji przygotowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w Senacie ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne”. Ośrodek otrzymał tytuł laureata w dziedzinie pomoc społeczna za realizację projektu „OPS jako Gminne Centrum Wolontariatu”.
 5. W ramach poradnictwa specjalistycznego świadczono poradnictwo: psychologiczne, prawne, z zakresu uzależnień oraz przemocy.
 6. W ramach projektu systemowego odbywały się spotkania z doradcą zawodowym oraz przeprowadzono warsztat umiejętności psychospołecznych na temat rozwiązywania konfliktów
 7. W dniach 12.07.- 25.07.2013 oraz 26.07. - 08.08.2013 r. w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24 dzieci wzięło udział w koloniach letnich zorganizowanych w Żelistrzewie.
 8. W dniach 5 – 9 sierpnia 18 osób (uczestnicy projektu systemowego wraz z dziećmi) wzięło udział w wyjeździe do Gdańska.
 9. 19 sierpnia rozpoczęto wypoczynek letni w formie półkolonii dla 30 dzieci. Zajęcia trwać będą do 30 sierpnia. W organizacji zajęć bierze udział 6 wolontariuszy pochodzących z różnych krajów europejskich.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. Wniosek aplikacyjny dla projektu w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów tj. 1.492.535 zł. Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców gminy oraz wybranych placówek publicznych na terenie gminy (poza oświatowymi). Zakładane są też szkolenia z obsługi komputera dla osób objętych zakupem sprzętu komputerowego. Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015 r.
 2. Kontynuowano realizację projektu partnerskiego pn. "Od diagnozy do strategii" - projekt jest realizowany wspólnie z m.st. Warszawą i dotyczy wypracowania wspólnej wieloletniej strategii realizacji usług publicznych. Trwają przygotowania do przeprowadzenia na jesieni b.r. badania ankietowego losowo wybranych mieszkańców gminy, które posłuży diagnozie w zakresie jakości świadczonych usług publicznych.
Data publikacji: 28.08.2013 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 35
Autor: Zofia Idzikiewicz