Urząd Gminy Michałowice
06.04.2009 11:00

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 21.01.2009r. do 31.03.2009r.
Z zakresu gospodarki komunalnej:
 1. Podpisano umowę bez stosowania ustawy firmą Chimirec – Septos Sp. z o. o. z siedzibą Warszawa ul. Chełmżyńska 180, na odbiór przeterminowanych leków z terenu Gminy Michałowice na kwotę brutto 12 000 zł.
 2. Podpisano umowę bez stosowania ustawy firmą Raksa Marta Łukaszewicz z siedzibą w Granicy, ul. Skośna 6, na przeprowadzenie zajęć interaktywnych z programu Eko – Dzieciak w szkołach podstawowych na terenie Gminy Michałowice na kwotę brutto 14 371,60 zł.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu cząstkowego o nawierzchni bitumicznej. Podpisano umowę z firmą EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Szomańskiego 8 na kwotę 414 800,00 zł.
 4. Rozstrzygnięto postępowanie bez stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych  na wykonanie prefabrykacji podbudowy betonowej. Podpisano umowę z firmą P.H.U. Transport – Sprzęt Roboty Drogowe Zenon Pietruszka z siedzibą Pruszków ul. Lipowa 9/29 na kwotę 65 026,00 zł.
 5. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dróg i ulic o nawierzchni tłuczniowej, żużlowej i z destruktu bitumicznego oraz równanie i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy Michałowice. 
 6. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych i pionowych na terenie gminy Michałowice.  
 7. Wszczęto postępowanie bez stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych  na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dróg.
 8. Wszczęto postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe-ogródki jordanowskie na terenie Gminy Michałowice w roku 2009”
 9. Wszczęto postępowanie bez stosowania ustawy na: „Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Pęcicach, Opaczy Kolonii i Komorowie Osiedlu oraz zabytków pomnikowych w Pęcicach i Michałowicach Osiedlu, wraz z pielęgnacją zieleni znajdującej się na tych obiektach na terenie gminy Michałowice w 2009 r.”
 10. Przygotowywane są przetargi na uzupełnienie oświetlenia w ulicach i mie4jscach publicznych, drobne remonty chodników, budowę parkingów.
 
Z zakresu inwestycji i remontów:
 1. Wprowadzono Wykonawcę na roboty remontowe w ulicach:
  1. Ogrodowej w Michałowicach
  2. Kuchy w Regułach ,
  3. Bursztynowej w Komorowie,
  4. Szerokiej w Granicy
 2. Podpisano umowy na roboty remontowe w ulicach: Wspólnej w Granicy oraz Polnej i Kamelskiego w Nowej Wsi.
 3. Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na zadaniach gdzie umowy podpisano w 2008 r.( m. inn. kanalizacja do Suchego Lasu i Sokołowa , kanalizacja w Komorowie Wsi, Granicy, Pęcicach Małych), oraz związane z modernizacją dróg w ul. Miłej, Jesiennej w Nowej Wsi. 
 
Z zakresu geodezji i rolnictwa:
 1. Podpisana została umowa dzierżawy na działkę ew. nr 581/5 o pow. 216 m2 położona we wsi Michałowice Osiedle przy ul. 11-Listopada, na powiększenie ogródka przydomowego.
 2. Podpisana została umowa dzierżawy z TPSA na działkę nr ew. 355/2 o pow. 25 m2 położona we wsi Nowa Wieś na kolejny rok z przeznaczeniem pod maszt.
 3. Odbyła się rozprawa z wniosku A. Polesinek zajmującej część drogi gminnej we wsi Komorów Wieś, o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku. Sąd odrzucił wniosek.
 4. Przyjęta została przez Gminę darowizna drogi stanowiącej działkę ew. nr 304/10 i 305/4 we wsi Komorów Wieś.
 5. Podpisana została umowa sprzedaży gminnej działki ew. nr 178/1 o pow. 103 m2 położonej we wsi Opacz Kolonia na rzecz sąsiada jako uwieńczenie ugody zawartej przed sądem.
 
Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) konieczne stało się zlecenie wykonania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. Zakończenie wykonywania i uzgadniania tego dokumentu planuje się na koniec czerwca lub początek lipca. Można więc przewidywać, że projekt studium nie zostanie wyłożony do publicznego wglądu wcześniej niż na to początku września.
 2. Te same problemy dotyczą wszystkich projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Interpretacja ustaleń powołanej na wstępie ustawy z 3 października 2008r. reprezentowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie spowodowała konieczność wykonania prognoz oddziaływania projektów zmian planów na środowisko we wszystkich przypadkach. Może się wiec zdarzyć, że niektórych z wykonywanych obecnie zmian planów nie da się wyłożyć do publicznego wglądu przed wakacjami.
 3. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 340/06 z 3 marca 2006r. ustalającą lokalizację drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica. Obecnie trwają rozmowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze skarżącymi – Stowarzyszeniem „Przyjazna Droga 721”, Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Raszyn „Sękocin”, Stowarzyszeniem „Przyjazna Droga Krajowa nr 7” i Panią Barbarą Koper.
 4. Naczelny Sąd administracyjny utrzymał w mocy rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 50 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie z 7 sierpnia 2007r. Sąd wytknął autorom Rozporządzenia szereg błędów i nieścisłości, nie zdecydował się jednak na uchylenie tego aktu prawnego twierdząc, że nie są to rażące naruszenia prawa.
 5. Przewodniczący Zespołu ds. utworzenia Parku Kulturowego Gminy Michałowice przekazał w dniu 5 marca nową wersję dokumentacji dotyczącej projektu Parku Kulturowego wraz z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 6. Wójt Gminy Michałowice złożył wnioski do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn. Wnioski dotyczyły m.in. respektowania ustaleń obowiązujących planów Gminy Michałowice i ustaleń wynikających z innych przepisów (w szczególności nakazów i zakazów obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu), utrzymania rezerw terenowych pod projektowane drogi na granicy gmin i projektowane drogi publiczne wyższych klas oraz precyzyjnego określania zasad odwodnienia powierzchni nieprzepuszczalnych terenów usługowych i komunikacyjnych w obszarze Gminy Nadarzyn.
 
Z zakresu kultury, sportu i zdrowia:
Zorganizowano:
 1. Koncert – Gala Operetkowa w dniu 25 stycznia 2009r. w wykonaniu Iwony Tober i Leszka Świdzińskiego w Ośrodku Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach.
 2. Koncert – „Przeboje Muzyki Filmowej” w dniu 31 stycznia 2009r. w wykonaniu Małgorzaty Komorowskiej i Orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis w ZSO w Komorowie.
 3. Koncert kolęd w dniu 1 lutego 2009r. w wykonaniu zespołu „all Antica” z Łodzi w Kościele w Pęcicach.
 4. W dniu 5 lutego 2009r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Po zakończeniu naboru w dniu 20 marca 2009r. wpłynęło 5 ofert z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego” od Stowarzyszenia K40 na realizację zadań: Spotkania literackie z cyklu „Apetyt na książkę”, Spektakl teatralny Teatru Proscenium,  Spotkania w Krakowskim Salonie Poezji w Komorowie, Organizacja warsztatów twórczych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Festiwal Otwarte Ogrody – Komorów 2009.
Współorganizowano:
 1. Spotkanie z Okazji Dnia Babci i Dzidka w dniu 31 stycznia 2009r. - Koło Emerytów z Komorowa.
 2. 13 lutego 2009r. w ZSO w Komorowie odbył się Wieczór młodych talentów „Nasze Pasje”- współorganizowano z Radą Rodziców Szkoły w Komorowie.
 3. 15 lutego 2009r. na hali sportowej w Nowej Wsi odbył się turniej Chłopców Szkół Gimnazjalnych w koszykówce z cyklu rozgrywek międzygminnych MAZOVIA – współorganizowano z Mazovią.
 4. „Galernicy wrażliwości” Krakowski Salon Poezji w Komorowie w dniu 22 lutego w wykonaniu Mirosława Konarowskiego z córkami Marysią i Hanią oraz Adama Świtały i Wojciecha Błażejczyka - tło muzyczne salonu – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 5. Kabaret Paranienormalni z Jeleniej Góry i Komorowskie Kumy występowały w dniu 7 marca 2009r. z okazji Dnia Kobiet w Oberży u Michał – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 6. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Koła Emerytów z Michałowic w dniu 7 marca 2009r. w Szkole w Michałowicach.
 7. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Koła Emerytów z Nowej Wsi w dnia 12 marca 2009r.
 8. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w dniu 12 marca 2009r. Koła Emerytów z Komorowa.
 9. Warsztaty „Apetyt na Książkę„ w dniu 14 marca 2009r. – spotkanie z Maciejem Orłosiem – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40 w szkołach Michałowice i Komorów.
 10. Góralski Salon Poezji w dniu 15 marca 2009r. w wykonaniu studentów warszawskiej szkoły teatralnej ( wiersze i piosenki w gwarze podhalańskiej) – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 11. Koncert pasyjny w dniu 22 marca 2009r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach-Opaczy w wykonaniu Warszawskiego Chóru „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego – współorganizowano z Warszawskim Chórem Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 12. Warsztaty gimnastyki umysłu w dniach 14 lutego, 21 lutego, 28 lutego, 7 marca, 21 marca i 28 marca w Szkole w Komorowie i w Michałowicach – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 13. Warsztaty fotograficzne – 20 lutego, 06i 20 marca w Szkole w Komorowie – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 14. Warsztaty taneczne – 13, 20 i 28 lutego, 06, 13, 20 i 27 marca w szkole w Komorowie – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 15. Warsztaty ceramiki i rzeźby - 21 marca, w szkole w Komorowie i w Michałowicach – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 16. Warsztaty decoupage – 21 i 28 marca w Szkole w Komorowie – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 17. Warsztaty autorskie – 21 marca w Szkole w Michałowicach i w Komorowie – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 18. Warsztaty artystyczne – 11 marca w Szkole w Komorowie – współorganizowano ze Stowarzyszeniem K40.
 
Z zakresu gminnej oświaty
 1. Od 19 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów. Szkoły przygotowały bogate oferty spędzania wolnego czasu, udostępniając sale sportowe i boiska, lodowisko oraz inne pomieszczenia szkolne pod hasłem „Dla każdego coś miłego”.
 2. 06.02. w Zespole Szkół w Michałowicach odbyły się Mistrzostwa powiatowe w unihokeja dziewcząt szkół podstawowych – drużyna z SP Michałowice zajęła III miejsce.
 3. 09.02. w SP Michałowice odbył się pierwszy etap IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie Janie Pawle II, którego organizatorem jest Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. W drugim etapie szkołę reprezentować będą uczennice kl. V a- Teresa Kulka i Joanna Wojda.

  - w Gimnazjum Michałowice odbyły się rozgrywki powiatowe w unihokeja dziewcząt; zwyciężyła drużyna dziewcząt z Michałowic.
  - w Hotelu Hrabskim w Falentach odbyła się Studniówka 2009 dla uczniów z LO Komorów.
   
 4. 10.02. drużyna chłopców ze szkoły podstawowej z Michałowic reprezentowała Gminę w Mistrzostwach Powiatu Pruszkowskiego w unihokeja chłopców w Raszynie. Zajęła III miejsce na 5 drużyn.
 5. 14 – 16.02. we wszystkich szkołach obchodzono „Walentynki” – odbywały się liczne apele, spotkania klasowe.
 6. 20.02. drużyna dziewcząt z gimnazjum w Michałowicach reprezentowała powiat pruszkowski w Międzypowiatowych Mistrzostwach w unihokeja dziewcząt w Łomiankach.
 7. 09.03. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi odbył się Międzyklasowy Konkurs Twórczej Prezentacji Wiedzy o Kulturze i Osiągnięciach Regionów Polski i ich związków z kulturą europejską.
 8. W dniach 18 – 19.03. w Zespole Szkół w Michałowicach odbywały się Mistrzostwa gminy w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców z gimnazjum – zwyciężyły drużyny z Michałowic.
 9. 20.03. wszystkie placówki oświatowe uroczyście powitały Wiosnę 2009.
 10. Rozpoczęły się zapisy uczniów do klas „0”, „I” szkół podstawowych i klas „I” gimnazjum oraz do przedszkoli.
 
Z zakresu pomocy społecznej
 1. 30 stycznia 2009 złożono wniosek o płatność końcową projektu „Aktywnie do rozwoju” realizowanego ze środków EFS w 2008 r.
 2. 27 lutego 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „ Aktywnie do rozwoju” na rok 2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. 20 marca 2009r złożono uzupełnienia braków formalnych wniosku „Aktywnie do rozwoju” w 2009r.
Data publikacji: 06.04.2009 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Zofia Idzikiewicz