Urząd Gminy Michałowice
22.12.2014 16:15

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 16.09.2014 r. do 8.12.2014 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Wszczęto postępowanie na dostawę wody oraz odbiór ścieków z terenu Gminy Michałowice w roku 2015.

2.Rozstrzygnięto postępowanie na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kurpiowskiej w Komorowie. Podpisano umowę z „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszczyce 52B, na kwotę 90 000,00 zł brutto.

3.Wszczęto postępowanie na roboty porządkowe na terenie gminy w 2015 r.

4.Rozstrzygnięto postępowanie na modernizację oświetlenia ulicznego w ulicach: Ryszarda w Komorowie, Kubusia Puchatka w Granicy, Głównej. Długiej w Granicy/Nowej Wsi, Torfowej w Regułach, Granicznej w Regułach oraz wymianę, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie Gminy. Podpisano umowę z firmą „Energo-Mix Piotr Gieleciński”,  Złotokłos ul. Prażmowska 42, na kwotę 327 259,70 zł brutto.

5.Wszczęto postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących własnością Gminy Michałowice (oświetlenie uliczne, obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, SUW-y, pompownie ścieków, strefy rekreacji, place zabaw i ogródki jordanowskie  szkoły, przedszkola).

6.Wszczęto postępowanie na dostawę paliwa gazowego dla potrzeb budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej i SUW Komorów.

7.Rozstrzygnięto postępowanie na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Podpisano umowę z DROG-REM Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Mory 8, na kwotę 245 426,22 zł brutto.

8.Rozstrzygnięto postępowanie na remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym. Podpisano umowę z COMLEX Józef Wieteska, Domaniewek 18, na kwotę 177 241,04 zł brutto.

9.Rozstrzygnięto postępowanie na powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Podpisano umowę COMLEX Józef Wieteska, Domaniewek 18, na kwotę 152 317,05 zł brutto.

10.Rozstrzygnięto postępowanie na zimowe utrzymanie dróg gminnych części II w rejonie II. Podpisano umowę z firmą FAGUS Sp. z o.o., Warszawa, Aleja Krakowska 110/114 na kwotę 290 206,80 zł brutto

11.Rozstrzygnięto postępowanie na zimowe utrzymanie chodników, części III w rejonie I. Podpisano umowę  z firmą Jolanta Generalczyk, Zakład Usług Wielobranżowych, Otrębusy, ul. Wiejska 13, na kwotę 169 776,00 zł brutto.

12.Rozstrzygnięto postępowanie na zimowe utrzymanie chodników, części V. Podpisano umowę  z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski, Nowe  Grocholice, ul. Stawowa 4, na kwotę 89 964,00 zł brutto.

13.Rozstrzygnięto postępowanie na zimowe utrzymanie dróg gminnych, części I w rejonie I. Podpisano umowę  z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski, Nowe  Grocholice, ul. Stawowa 4,  na kwotę 246 402,00 zł brutto. 

14.Rozstrzygnięto postępowanie na zimowe utrzymanie chodników, części IV w rejonie II. Podpisano umowę  z firmą JUKOMEX Krzysztof Juczewski, Nowe  Grocholice, ul. Stawowa 4, na kwotę 164 70,00 zł brutto.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.Podpisano umowy na:

1)odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi, odwodnienie w Rodzinnej w Sokołowie etap I,

2)budowę wodociągu w ul. Studziennej w Opaczy-Kolonii,

3)remont poddasza budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy-Kolonii,

2.Prowadzone jest postępowania przetargowe na:

1)przebudowę ul. Długiej etap I i Gościnnej w Granicy,

2)przebudowę rowu U 1 etap II,

3)przebudowę ul. Działkowej w Regułach etap II wraz ze skrzyżowaniem,

4)wykonanie. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bocznej od ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii,

5)wykonanie odwodnienia w Nowej Wsi od ul. Heleny do rzeki Zimna Woda.

3.Zakończono:

1)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej, Górnej w Opaczy-Kolonii,

2)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi,

3)budowę wodociągu w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii,   Regulskiej, Orzeszkowej i  Bodycha w Regułach,

4)budowę wodociągu w ul. Skośnej w Granicy,

5)przebudowę ul. Żytniej w Regułach,

6)przebudowę rowu O-2 w Opaczy Małej,

7)przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II,

8)przebudowę ul. 3 Maja w Komorowie – etap II i ul. Żeromskiego w Komorowie,

9)przebudowę ul. Słonecznej w Nowej Wsi,

10)przebudowę ul. Sportowej w Nowej Wsi,

11)przebudowę ul. Partyzantów w Michałowicach,

12)rozbudowę parkingu przy ul. Kuchy w Regułach,

13)przebudowę sygnalizacji świetlnej przy szkole w Nowej Wsi,

14)wykonanie zamiany rowu R-10/2 na rurociąg w Sokołowie,

15)przebudowę ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kolonii,  z asfaltu przekazanego  przez Wykonawcę Południowej Obwodnicy Warszawy firmę Bilfinger, w ramach rekompensaty za zniszczone drogi,

16)przebudowę ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii.

17)przebudowę ul. Malczewskiego – etap II i Wyspiańskiego w Granicy,

18)budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy,

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.08.10.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 8816/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła nieodpłatnie nieruchomość położoną w Granicy oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. 702/1 nr  o pow. 0,0343 ha.

2.18.10.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 8106/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła nieodpłatnie nieruchomość położoną w Komorowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 47/3 o pow. 0,0438 ha, 48/4 o pow. 0,0149 ha, 48/8 o pow. 0,0284 ha.

3.18.10.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 8114/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła nieodpłatnie nieruchomość położoną w Michałowicach oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 664 o pow. 0,1283 ha.

4.13.10.2014 r. aktem notarialnym Rep. A. nr 8946/2014, przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie, Gmina Michałowice  nabyła odpłatnie nieruchomość położoną w Opaczy Małej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 292/1 o pow. 0,1353 ha.

5.Wojewoda Mazowiecki decyzjami Nr 1464/DG/2014, 1465/DG/2014, 1466/DG/2014, 1467/DG/2014 z dnia 25.11.2014 r. stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Michałowice nieruchomości o łącznej pow. 1,9984 ha, zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice Wieś: ul. Kasztanowa  – dz. ewid. 300, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – dz. ewid. 146/2, 192/4, 192/3.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 22,30ha z wnioskowanych ok. 24,2ha) położonych w Michałowicach-Wsi. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i przeznaczenia gruntów pod zieleń parkową. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku Minister zażądał kompleksowej informacji na temat wszystkich gruntów rolnych (bez względu na klasy bonitacyjne) na terenie Gminy Michałowice, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze od początku istnienia Gminy w jej granicach administracyjnych. Kompleksowe opracowanie jest w trakcie wykonywania.

2.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 112,0ha z wnioskowanych ok. 129,3ha) położonych w Sokołowie i Suchym Lesie. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i gruntów już częściowo zainwestowanych wzdłuż ulic Sokołowskiej, Rodzinnej i Parkowej. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku Minister zażądał kompleksowej informacji na temat jw.

3.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze większości gruntów rolnych klasy III (ok. 27,0ha z wnioskowanych ok. 28,9ha) położonych w Opaczy Małej. Udzielił jedynie zgody w przypadku poszerzeń istniejących dróg i przeznaczenia gruntów pod zieleń. W trybie odwoławczym Wójt Gminy wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku Minister zażądał kompleksowej informacji na temat jw.

4.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 79,3ha gruntów rolnych klasy III położonych w Pęcicach, Komorowie-Osiedlu i Komorowie-Wsi do planu obszaru „Aleja Kasztanowa”.

5.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dalszym ciągu rozpatruje wniosek Wójta Gminy Michałowice o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze w północnej części Pęcic i Sokołowa. Obecnie problemem uniemożliwiającym mu wydanie decyzji są niezgodności w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez Starostę Powiatowego w Pruszkowie.

6.Projekty planów stanowiących zmiany planów obszarów „Pęcice Małe”, „Komorów-Wieś”, „Reguły”, „Michałowice”, Nowa Wieś” i „Komorów – część I” są w trakcie procedur planistycznych.

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

1.Koncert i Piknik patriotyczny 11 listopada na terenie kościoła w Michałowicach.

2.4 spotkania w ramach Uniwersytetu Wszelkiego wieku (w sali multimedialnej Urzędu Gminy).

3.2 spotkania muzyczne (w sali multimedialnej Urzędu Gminy).

4.Podpisano 3 umowy z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na szczepienia przeciw grypie.

 

Współorganizowano:

9 wyjazdów Kół Emerytów, Dzień Seniora, spotkanie tematyczne, 4 koncerty okolicznościowe, ligę szóstek.

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

6 przedstawień dla dzieci, 11 warsztatów artystycznych,  8 wyjazdów turystyczno-edukacyjnych, 2 koncerty okolicznościowe, 3 pikniki kulturalno-integracyjne, 2 zabawy kulturalno-integracyjne.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.Komisja stypendialna rozpatrzyła  wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych. Przydzielono 42 stypendia. Na wszystkie stypendia wystawiono decyzje administracyjne.

2.Przyznano, wypłacono i  rozliczono dofinansowanie do zakupu podręczników dla            78 osób w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

3.Zakupiono, wprowadzono do bibliotek szkolnych „darmowe podręczniki” dla uczniów klas I szkół podstawowych. Rozliczono  otrzymaną na ten cel dotację. Darmowe podręczniki otrzymało 309 uczniów.

4.Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II wyróżniającym się studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. Przyznano 17 stypendiów w wysokości od 300 do 600 zł. Na wszystkie stypendia wystawiono decyzje administracyjne.

5.Od 15 września br.  do 10 grudnia br., pracownicy ZOEAS ogłosili  6 konkursów ofert  z dopuszczeniem składania ofert częściowych (czyli rozstrzygnięto 9 postępowań częściowych) i 4 postępowania przetargowe  z dopuszczeniem składania ofert częściowych (rozstrzygnięto 27 postępowań częściowych) dla placówek oświatowych.

6.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach odbyło się pasowanie na ucznia a w przedszkolach – na przedszkolaka.

7.2 października br. odbył się XI Rajd Pęcicki, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół gminnych.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

1.27.09.2014 odbyły się warsztaty "Wyplatanki z papierowej wikliny" w świetlicy w Opaczy-Kolonii i Komorowie. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób - dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele i wolontariusze.

2.18.10.2014r w świetlicy w Opaczy-Kolonii i Komorowie zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci pt.„Fabryka cudaków. Jesienne wariacje”

3.od 10.10.2014 do 15.12.2014r w ramach działań profilaktycznych zrealizowano 16 programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu. Programami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież klas III-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz LO, rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Zespole Szkół w Michałowicach raz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi.

4.20.10.2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej zajmujących się bądź zainteresowanych tematyką wolontariatu na terenie Gminy Michałowice.

5.W okresie od dnia 14.11.2014 - 10.12.2014r został zrealizowany cykl spotkań edukacyjnych dla dorosłych pt. „Mądre pożyczanie edukacja finansowa dla każdego”

6.W dniach 21-22.11.2014 świetlicy w Opaczy-Kolonii  i Komorowie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe  dla dzieci pt. „Tańcowała igła z nitką”.

7.W sali multimedialnej Urzędu Gminy w dniu 6.12.2014 odbyła się zabawa Mikołajkowa dla grupy 130 dzieci oraz warsztaty dla rodziców „Jak skutecznie wspierać rozwój inteligencji dziecka”

8.W okresie 7.12.2014r – 21.12.2014 jest realizowana coroczna akcja „Podziel się z sąsiadem” we współpracy z Hufcem ZHP Pruszków.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

1.Gmina realizuje projekt w ramach działania 8.3 POiG pn.  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" dofinansowany ze środków UE. Wyłoniono koordynatorów w 4 lokalizacjach publicznych. Trwa  rozliczanie części inwestycyjnej projektu.

2.Zakończono kolejny etap projektu partnerskiego "Od diagnozy do strategii" realizowanego przez gminę wspólnie z m.st. Warszawą. Trwają prace nad ostatecznym kształtem strategii usług publicznych w ramach projektu.

3.Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie ZIT wspólnie z Warszawą.  W okresie sprawozdawczym gmina uczestniczyła w 2 spotkaniach roboczych dotyczących ustalenia kształtu poszczególnych projektów partnerskich.

4.Zakończono realizację 2 etapu projektu  budowy kanalizacji sanitarnej w ramach umowy o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013. Trwa rozliczanie całości inwestycji.

5.Gmina rozpoczęła opracowywanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice". Podpisano umowę o dofinansowanie oraz aneks do umowy z Wykonawcą.

Data publikacji: 22.12.2014 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2014 16:18
Wyświetleń: 114
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta