Urząd Gminy Michałowice
07.05.2015 10:33

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

za okres od 7.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej:

1.Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice”.

2.Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy z firmą BODYS Sp. z o.o. ul. Patriotów 174, Warszawa, na kwotę brutto 61 987,94 zł.

3.Wszczęto postępowanie na „Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2015”.

4.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej” Podpisano umowę z wykonawcą Usługi asenizacyjne Leon Szeląg ul. Słowikowskiego 62 A, Raszyn, na kwotę brutto 140 410,80 zł.

5.Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych. Podpisano umowę z firmą PZM Wimet ul. Krucza 2 Józefów,  na kwotę brutto  84 048,36 zł.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

1.Podpisano umowy na:

1)budowę 3 oddziałowego przedszkola w Michałowicach – kwota 1 416 960 zł z  firmą KAJA z Mikołowa

2)budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi kwota 141.866 zł z firmą Frankpol z Grodziska,

3)przebudowę rowu U -1 etap II kwota 6.253.685 zł z firmą ROKOM z Warszawy,

2.Prowadzone jest postępowania przetargowe na:

1)przebudowę ul. B. Prusa w Komorowie

2)budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jałowcowej ,

3)budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pęcicach,

4)budowę sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Michałowicach,

5)przebudowę ul. Sosnowej w Opaczy-Kolonii,

6)przebudowę ul. Raszyńskiej etap III w Michałowicach

7)budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jagodowej w Granicy,

8)opracowanie dok. projektowej dla budowy dróg- zgodnie z zapisami w budżecie.

3.Zakończono:

1)budowę odwodnienia w ul. Zgody w Michałowicach Wsi,

2)budowę odwodnienia w ul. Głównej w Komorowie,

3)przebudowę ul. Działkowej etap II w Regułach oraz skrzyżowania ul. Wiejskiej z Al. Jerozolimskimi.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

1.18 lutego odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie z powództwa Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach. Sprawa oddalił powództwo Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska Michałowiczanka”.

2.10 marca  aktem notarialnym Rep. A. nr 105/2015, przed notariuszem Dominiką Puścian w Kancelarii Notarialnej w Regułach Gmina Michałowice  nabyła nieruchomość położoną w Regułach oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. 74/2   o pow. 0,0157 ha, stanowiącą część ulicy Orzeszkowej.

3.12 marca  przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi spadkobiercy byłych właścicieli, na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2014 r. w przedmiocie reformy rolnej dotyczącą nieruchomości ziemskiej „Dobra Ziemskie Pęcice” i „Majątku Tworki”. Sąd oddalił skargę.

4.17 kwietnia  przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa z powództwa Gminy Michałowice o zapłatę zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1.Kompleksowe opracowania, stanowiące załączniki do czterech wniosków Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie decyzji odmawiających wydania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III, zostały przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w styczniu br. Wnioski dotyczące projektów planów dla obszarów „Michałowice-Wieś”, „Opacz Mała”, „Sokołów, Suchy Las” i „Pęcice, Sokołów” są obecnie ostatecznie rozpatrywane przez Ministra.

2.Pod koniec kwietnia br. wpłynęły do Urzędu Gminy cztery pisma z Ministerstwa Rolnictwa żądające m.in. przekazania danych na temat zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze na terenie całej Gminy po 2006 r., pomimo tego, że w materiałach przesłanych w styczniu br. Wójt Gminy informował, że ostatnia taka zgoda wydana była właśnie w 2006r. Zakres żądanych innych informacji i wyjaśnień powoduje jednak, że ich zebranie może potrwać ponad miesiąc.   

3.Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn po skorygowaniu rysunku planu o poszerzenie projektowanej w obowiązującym planie gminy Michałowice drogi na granicy wsi Sokołów i Wolica.

4.Wójt Gminy zgłosił wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa. Prosił o respektowanie ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla terenów graniczących z obszarem sporządzania projektu planu.

 

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

1)        turniej Mazovia Cup w piłce ręcznej chłopców gimnazjalnych 28 marca w szkole w Michałowicach.

2)cztery spotkania w ramach Uniwersytetu Wszelkiego Wieku w dniach 25 lutego, 4 marca, 25 marca, 22 kwietnia w sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy. 

 1. trzy „Spotkania z muzyką i nie tylko ...” w dniach 13 lutego, 13 marca, 17 kwietnia  w sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy. 
 2. koncert z cyklu Muzyczny Maj w Michałowicach 26 kwietnia 

5)podpisano 45 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.  

 

Współorganizowano -  dziewięć spotkań wielkanocnych z kołami emerytów, sołectwami i osiedlami, zawody wędkarskie w Nowej Wsi.

 

Z funduszy sołeckich współorganizowano:

1)3 przedstawienia dla dzieci,

2)3 warsztaty kreatywnej pracy z bajką, 

3)3 kulturalno-integracyjne zabawy karnawałowe,

4)warsztaty wielkanocne,

5)2 koncerty z okazji Dnia Kobiet,

6)kulturalno-integracyjną  imprezę „Powitanie wiosny”.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

1.2 marca przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach w naszej gminie rozpoczęły rekrutację na nowy rok szkolny. Organizacja oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 letnich była tematem spotkań z rodzicami, które odbyły się  10 i 17 marca br.

2.W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do przedszkoli publicznych w Michałowicach i w Nowej Wsi przyjęto wszystkie chętne dzieci w wieku 3 i 4 lata. Dzieci pięcioletnie zostały także przyjęte do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach.

3.Zostały rozpatrzone  dwa wnioski o przyznanie zasiłków losowych. Uczniowie otrzymali pomoc finansową w wysokości po 500 zł.

4.Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II wyróżniającym się studentom zamieszkałym w Gminie Michałowice. Przyznano 16 stypendiów w wysokości od 300 do 600 zł. Na wszystkie stypendia wystawiono decyzje administracyjne.

5.Od 7 lutego br.  do 30 kwietnia br., pracownicy ZOEAS ogłosili  i rozstrzygnęli 4 konkursy ofert  i 1 postępowanie przetargowe  dla placówek oświatowych.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. W dniach 19- 20 luty odbyła się dystrybucja artykułów  spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym realizowanego w podprogramie 2014. Żywność przekazano  łącznie dla 128 osób.
 2. W dniach 20-28 marca  przeprowadzono przedświąteczną zbiórkę żywności  „podziel się z sąsiadem” zebrano 390 kg żywności, zbiórkę prowadzono w 7 sklepach  z udziałem wolontariuszy. Z zebranej żywności przygotowano  i przekazano   47 paczek.
 3. Zrealizowano 3 warsztaty plastyczne dla rodzin 28 lutego w sołectwie Komorów, 20 marca w Nowej Wsi, 28 marca w Opaczy –Kolonii.  Łącznie wzięło udział 65 osób.
 4. Zrealizowano 5 warsztatów dla wolontariuszy z zakresu animacji cyrkowej, kręcenia balonów i zabaw animacyjnych. W warsztatach bierze udział 25 wolontariuszy.
 5. 28 kwietnia odbyło się III spotkanie koalicji na rzecz wolontariatu  w Gminie Michałowice.
 6. W ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano następujące działania: 23 -27 luty „Strach ma wielkie oczy”  spektakl edukacyjny dla Szkoły Podstawowej,  I-II klas Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, oraz  I-II klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Michałowicach  łącznie dla 620 uczniów. 23 lutego  program „Supełki - Niespodzianka„ dla klas I-III Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie dla   150 uczniów. 21 kwietnia  rozpoczęło Warsztaty Umiejętności Wychowawczych  dla rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi. 27 kwietnia zrealizowano program „Strongmen”  dla   I i II klas Gimnazjum w Zespole Szkół w Michałowicach.
 7. W ramach programu przeciwdziałania narkomani w dniach 13-15 kwietnia  zrealizowano program profilaktyczny „Zamiast dopalaczy wybieram zdrowie” dla klas VI Szkoły Podstawowej, oraz I i II  Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie  dla 150 uczniów. W dniu 15 kwietnia  zrealizowano warsztaty dla rodziców „Wpływ zażywania dopalaczy na zdrowie dziecka”  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie – uczestniczyło 10 rodziców.
 8. W ramach projektu „Aktywnie do rozwoju” odbywały się spotkania grupy samopomocowej, indywidualne oraz grupowe szkolenia z doradcą zawodowym. odbył się warsztat umiejętności wychowawczych oraz  wyjazdowy warsztat na temat ekonomii społecznej wraz z wizytą studyjną w spółdzielni socjalnej w Gminie Słupno. Odbyły się 3 warsztaty dla rodziców w ramach Akademii Dobrego Rodzica.
 9. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Asystent rodziny”. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 8 maja br.
 10. Złożono wniosek w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 12 czerwca.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. Gmina realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"  w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, obecnie trwa rozliczenie części inwestycyjnej projektu, uzgodnienia z Instytucją Wdrażająca w zakresie możliwości wykorzystania powstałych oszczędności w ramach projektu na rozszerzenie projektu o: zakup dodatkowych komputerów dla jednostek podległych, zakupu dodatkowego pakietu szkoleniowego, podjęcie dodatkowych działań promocyjnych.
 2. Gmina zakończyła kolejny etap realizacji projektu partnerskiego „Od diagnozy do strategii” realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie trwają ostateczne uzgodnienia nad kształtem powstałego w ramach projektu, nowego, dokumentu strategicznego pn. „Strategia rozwoju usług kulturalnych w gminie Michałowice do 2020 roku”, który w ostatecznym kształcie trafi do przyjęcia, zaopiniowania pod obrady Rady Gminy Michałowice.
 3. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z 40 gminami Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego.  W okresie sprawozdawczym gmina uczestniczyła w dwóch posiedzeniach Komitetu Sterującego, jednym posiedzeniu Forum Konsultacyjnego. Obecnie gmina przygotowuje się pod kontem aplikowania o środki ZIT na realizację wspólnych/ partnerskich projektów w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy parkingów P&R.
 4. Gmina kończy obecnie ostateczne, finansowe rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
 5. Gmina realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Obecnie są realizowane:

- gromadzenie i analiza danych dotyczących zużycia finalnego energii oraz emisji dwutlenku węgla dla lokalnej produkcji energii, produkcji energii odnawialnej oraz gospodarki wodno-ściekowej,

- działania inwentaryzacyjne dotyczące zużycia finalnego energii oraz emisji dwutlenku węgla dla sektora prywatnego, obejmującego: sektor mieszkaniowy, transport prywatny.

 

Data publikacji: 07.05.2015 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 10:33
Wyświetleń: 79
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta