Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.10.2006 11:28

Uchwała Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.   Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2003-2006 "Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice".
2.   Program inwestycyjny na lata 2003-2006, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice, w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata, po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.   Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.   Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr LVII/418/2002 Rady Gminy Michałowice z   dnia 3 października 2002 rokuw sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice" na lata 2003-2006 z późniejszymi zmianami.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki do uchwały:

Załącznik
do Uchwały Nr XI/64/2003
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 września 2003 r.
 
Program - budowa kanalizacji sanitarnej gminy Michałowice na lata 2003 - 2006:
 
Wprowadzenie
W 1995 roku opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej gminy. Na tej podstawie opracowano i zatwierdzono dokumentację techniczną i rozpoczęto realizację inwestycji w 1996 roku. Budowę rozpoczęto od miejscowości położonych na gruntach o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych tj. miejscowości Michałowice, Reguły, Opacz. Dla tych miejscowości istniała możliwość zrzutu i odbioru ścieków poprzez wybudowany przez gminy Pruszków, Piastów, Ursus i Michałowice kolektor ,,A” , do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Przy wsparciu finansowym wyżej wymienionych gmin MPWiK Warszawa przystąpił do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, co zwiększyło jej moce przerobowe do 54.000 m3/dobę. W kolejnych latach kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w gminie wg. opracowanej koncepcji oraz przyjętego do realizacji uchwałą Rady Gminy nr L III /260/98 z dnia 15 czerwca 1998 roku ( z późniejszymi zmianami) ,,Harmonogram budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” obejmujący lata 1998-2002, jednocześnie przystępując do realizacji budowy kanalizacji w kolejnych miejscowościach gminy tj. w Komorowie , Granicy i Nowej Wsi. Kontynuowano jednocześnie zadania w poprzednio wymienionych miejscowościach. Mając na uwadze potrzebę dalszej budowy kanalizacji, w związku z upływem terminu obowiązywania ww. uchwały i zrealizowaniem do końca 2002r. przyjętych harmonogramem zadań, Rada Gminy Michałowice w uchwałą nr LIII/403/2002 z dnia 5 czerwca 2002r , przyjęła do realizacji ,,Harmonogramu budowy kanalizacji sanitarnej..." obejmującym w lata 2003-2008. Powyższy harmonogram stał się podstawą do opracowania niniejszego programu.
 
Ogólny cel programu
Cel programu   jest zgodny z Celem nr IV   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006" gdzie Działanie 2 ,,Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast " w zadaniu 2 określa jako zadanie priorytetowe budowę, modernizację i rozbudowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków .
Ponadto Cel V w ,,Wojewódzkim Programie ...." w Działaniu 1 pod nazwą Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska obejmuje między innymi ,,budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych z podłączeniem do oczyszczalni ścieków".
 
Szczegółowy cel programu
Obniżenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie gminy, uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie .
 Eliminacja uciążliwości występujących przy dotychczasowym systemie odprowadzania ścieków, poprzez likwidację szamb. Poprawa stanu ekologicznego i sanitarnego gminy.
 
Efekt
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej służącej realizacji wyżej wymienionych celów. Efektem zrealizowania programu będzie wybudowanie 35,15 km sieci kanalizacyjnej oraz 470 sztuk przykanalików sanitarnych i tym samym skierowanie na oczyszczalnię ścieków 6580 m3. Podłączonych zostanie do kanalizacji sanitarnej co najmniej 470 gospodarstw domowych.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2003 - 2006 zgodnie z załączoną tabelą .

Załączniki

Data publikacji: 25.10.2006 11:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta