Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 15:16

Uchwała Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2005-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.   Uchwala się wieloletni program inwestycyjny  na lata 2005-2007 “Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice .

2.   Program inwestycyjny na lata 2005-2007, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice, w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata, po zweryfikowaniu stanu przygotowań  poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.

 

§ 3.

1.   Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.

2.   Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta  Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.

 

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004r z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice "  na lata 2004-2006.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 15:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski